Allegro pl led razsvetljava

LED zasilna razsvetljava v javnih stavbah, ki jo vidimo kot del sistema po¾arne varnosti, mora izpolnjevati ¹tevilne zahteve, katerih vsebina je vkljuèena tudi v predpise in standarde, ki se nana¹ajo na po¾ar in razsvetljavo. Ta pravila opredeljujejo specifiène parametre orodij in vpenjalnih naprav, nana¹ajo pa se na vpra¹anja glede lokacije znakov za izhod v sili, ki jih je treba upo¹tevati v dobro izdelani napravi za zasilno razsvetljavo. Zasilni LED lahko zamenjate:

nobenih izraèunov glede prièakovane intenzivnosti zasilne razsvetljave na evakuacijski poti,nepotrebna uporaba odsevnih koeficientov za izraèune na stenah, tleh ali stropih,pomanjkanje upo¹tevanja uèinkovitosti svetilk v polo¾aju akumulatorja, zlasti uèinkovitost svetilk z razsmerniki,za zadnjimi izhodi v sili in na doloèenih obmoèjih, kot tudi z gasilsko in medicinsko opremo dobre intenzivnosti, ni name¹èena nobena zasilna razsvetljava;name¹èanje svetilk z znaki za evakuacijo v prostorih, ki so nevidni ali zakriti zaradi ogla¹evanja ali gradbenih elementov doloèene zgradbe,izbira naprav, ki ne izpolnjujejo zahtevanih pravil, ne prispeva k uporabi v kratkih pogojih (npr. tistih, ki ne prikazujejo parametrov polnjenja ali praznjenja baterij, in uporabe svetilk s pretvorniki pri temperaturi pod petimi obdobji v merilu Celzija,neizpolnjevanje zahteve, da bi izpad elektriène energije v pododdelku moral aktivirati zasilno razsvetljavo tako, da akumulator ne bo popolnoma izpraznjen,v ozadju ne uporablja dinamiène LED osvetlitve v sili, kjer se lahko evakuacija izka¾e za bolj nevarno,pomanjkanje premisleka o uporabi posebnega objekta in pogojev za evakuacijo v skladu z naèrtovanim konceptom zasilne razsvetljave (npr. evakuacija bolni¹nice na veè ravneh bo poèasnej¹a kot evakuacija enonadstropnega objekta na ravni supermarketa.

Neuspeh pri izpopolnitvi naèrta in prilagoditvi sistema zasilne razsvetljave pravilnim predpisom lahko ¹teje za usodne uèinke ne samo za izvajalca projekta, ampak predvsem za potencialne ¾rtve uspeha resniène gro¾nje. Konec koncev, zasilna LED osvetlitev od odprtine slu¾i za olaj¹anje evakuacije, zato ne smemo podcenjevati nians, saj lahko vplivajo na uèinkovitost re¹evalne akcije. Poseben sistem evakuacijske poti in metoda dinamiène evakuacijske razsvetljave omogoèata prilagodljivo prilagajanje evakuacijskih pogojev obstojeèim po¾arnim razmeram na evakuacijski razdalji (npr. Dimno ogenj ali po¾ar na stopni¹èu. Zahvaljujoè visoko uvr¹èenim re¹itvam je mo¾no prilagoditi evakuacijske in zasilne razsvetljave delovanju doloèenega objekta.