Banka semen bo odvzeta

Banka semena (sperma je dom, kjer se seme donatorjev ustavi. Izvajati morajo strogo opredeljena merila. Najprej mora biti v njihovi spermi dovolj sperme (najmanj 40 milijonov na 1 mm z dovolj visoko mobilnostjo. Donator mora biti v lepem fiziènem stanju, do 35 let in ne sme biti obremenjen z genetskimi boleznimi.

https://flexa-plus-optima.eu/si/

Poleg tega je ocena odvisna od njene vi¹ine, barve telesa, barve oèi in las in, kar je dobro, izobrazbe (minimalno povpreèje. V skladu z zakonodajo EU je sperma podvr¾ena brezplaènemu plaèilu. Plaèa se samo nadomestilo za nastale stro¹ke, npr. Dostop (najveè 700 PLN.Prvi kvalifikacijski korak za darovalca je dolg pogovor, v katerem mu zastavijo ¹tevilna vpra¹anja o njegovem spolnem ¾ivljenju, preteklih boleznih in dru¾inskih razmerah. Kasneje preverja svoje napake na kontrolni toèki ali ni nosilec nalezljivih bolezni (npr. HIV, tjulnjev in brisov iz seènice. Èe so bili opravljeni vsi pogoji, darovano seme dose¾e banko sperme ¹est mesecev. ©ele po zadnjem trenutku se izvedejo nove raziskave in njihov vzrok usmeri spermo k danim postopkom. Donator mora podpisati pogodbo z banko - klinika mora nameniti polno pozornost dobremu shranjevanju semena. V bli¾nji dr¾avi je praksa darovanja sperme ¹e vedno zelo priljubljena, zato material sploh ni unièen.Da bi teoretièno iz banke èrpali vse. Po drugi strani pa na podlagi ukrepa poljske zakonodaje osamljene ¾enske ne morejo uporabljati storitev banke sperme (otrok mora, ker je njegova moè tudi oèe in mati. Najpogosteje so stranke tak¹nih klinik sterilni pari in gospodje, ki nosijo genetske bolezni, ki jih ne ¾elijo izraziti svojim sinovom.