Blagajna olxpl

Na ¾alost ste varni ali pa je v va¹em podjetju koristna blagajna? Preverite! Obveznost registracije prodaje na blagajni praviloma velja za podjetnika, ki opravlja prodajo izdelkov ali storitev v mislih fiziènih oseb (ne podjetij.

Odlok ministra za finance z dne 4. novembra 2014 uvaja ¹tevilne prese¾ke za ta namen.Kdaj bomo lahko uporabili zamudo od obveznosti imeti blagajno? Prviè, na¹ nakup v prej¹njem davènem letu v korist finanènih oseb in pav¹alnih kmetov ne more vzeti veè kot 20.000. z³. Èe bi zaèeli delovati danes v davènem letu, bi morali delno nadomestiti obstojeèe posojilo. Upo¹tevajte pa, da na ta znesek ne vplivajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev, obèutljive in pravne vrednosti, ki so predmet amortizacije. Spomnimo se, da morajo biti tak¹ni sporazumi potrjeni s pomoèjo raèuna.Poskrbimo za dejstvo, da obstajajo situacije, ko bo koristno zabele¾iti prodajo na finanèni osnovi in ne bomo izvzeti, ne glede na dohodek, ki ga uporabljamo. Ima enako mesto pri uspe¹nosti prodaje, med drugim, tekoèega plina, motorjev z notranjim zgorevanjem in priljubljenih za njih, karoserij za motorna vozila, priklopnikov in polpriklopnikov, zabojnikov, delov vozil brez mehanskega pogona, delov za motorna vozila (razen za motorna kolesa, radijske opreme, telekomunikacij televizije, kamere, izdelkov iz ¾lahtnih kovin, tobaka in alkohola.Potreba po bele¾enju fiskalnega zneska elzab jota e & nbsp; je prav tako obvezna brez razloga, da se dodatno proda za nekatere storitve. Obstajajo med drugim storitve, kot so: potni¹ki promet v avtomobilski komunikaciji, prevoz s taksiji, popravilo motornih vozil in mopedov, zamenjava pnevmatik, tehnièna vpra¹anja in pregledi vozil, zdravstvena in zobozdravstvena oskrba, pravne storitve, kozmetika in frizerstvo.