Blagajna poceni

Potrdilo iz blagajne novitus lupo je pravoèasno in za podjetnika in uporabnika. Tisti, ki so pomembni, so dol¾ni izdati tak¹na dokazila o prodaji, ki jih mora vsakiè odstraniti.

Na ¾alost, veèina od nas za prejemke ne dajejo veliko pozornosti, ki je v mnogih uspehih, ki imajo slabe posledice. Kako dolgo naj tak¹ne izpiske hranimo tudi iz blagajn, v katerih prostorih so lahko koristni?

V uspehu podjetnikov je potreba dovolj preprosta. Zbirati bi morali kopije potrdil za 5 let - v primeru revizije naslova zakladnice. Kaj za tak¹en dokument za stranko?Ta majhen papirni papir, ki ima velik pomen. Èe poznamo veljavnost blagajni¹kega raèuna in vemo, kako tak¹en dokument pravilno shranimo, lahko veliko pridobimo. To deluje predvsem za ljudi na polo¾ajih, kjer potrebujemo ogla¹evanje kupljenega izdelka ali ga vrnejo, da si povrnejo denar. V tem primeru nas bo prodajalec prosil, da prika¾emo potrdilo o potrditvi transakcije. V kolik¹nem èasu moramo skrbeti, ko se raèun obravnava v postopku prito¾be? Èe kupujemo ¾ivila, lahko o njih poroèamo do 3 dni. Dlje èasa moramo hraniti te raèune, ki so dokument za nakup oblaèil, obutve, pohi¹tva ali RTV opreme. Tukaj nam zakon dovoljuje, da najdemo 24 mesecev za odkrivanje znaèilnosti in poroèanje o prito¾bah. Èe raèuna ne bomo uporabili, na¹a prito¾ba ne bo sprejeta. Bolj ko je dejanska vrednost izdelka ogla¹evana, bolj je pomembna izguba v povezavi s pomanjkanjem dokumenta, ki bi potrdil tak¹no prodajo.

Spomnimo se, kak¹ne prejemke nam mora prodajalec dati med nakupovanjem. Spomnimo se in dokumente postavimo na zadosten naèin. Lahko naredimo ovojnice, v katere bomo prilo¾ili potrdila v kronolo¹ki organizaciji, za ta projekt lahko podarimo posebno ¹katlo. Pomembno je, da je dokument, ki potrjuje transakcije, ki smo jih ustvarili, za¹èiten, dokler je lahko podlaga za vlo¾itev prito¾be.