Blagajne za frizerje

Leto 2015 je prineslo spremembe za zdravnike, ki so vodili gospodarsko kampanjo. Od 1. marca lani se je skoraj vsaka kabinet pojavil blagajne elzab mini e. Kljub protestom medicinskih krogov je bil v odloèbi ministrskega odloka v bistvu blagajne.

Trdili so, da bi bili obiski na domu nenavadno visoki, upokojeni zdravniki pa bi bili opro¹èeni obna¹anja kampanje zaradi te¾av pri upravljanju blagajne. Obto¾be so bile napaène. Prodajalci blagajne ponujajo tako majhne, mobilne naprave, ko so na voljo, kot tudi velike za gostinstvo in maloprodajo. Ne morete ¹e sprejeti izjave, da je blagajna obèutljiva. Medicinski pripomoèki so primer. Zdravnik, ki ponuja re¹evalno slu¾bo, je dovolj, da je na ta znesek programiranih 2 ali 3 mesta. Dodatni cilj je le tiskanje dnevnega in meseènega poroèila. Poleg tega mora poobla¹èeni serviser enkrat na dve leti opraviti pregled blagajne.

V skladu z veljavno Odlokom ministra za finance so morali ne le zdravni¹ke pisarne uvajati blagajne, temveè tudi za nove strokovne skupine, ki te naprave predstavljajo ¾e od lanskega leta, brez razloga za promet, med drugim:- odvetniki,- raèunovodje,- avtomehaniki,- frizerji, \ t- kozmetièarke.

Veljavna uredba preneha veljati 31. decembra 2016. Da bodo v letu 2017 vsi podjetniki prodajali in zagotavljali storitve za delo posameznikovne vodijo podjetja. Kot misli Ministrstvo za finance, je to poseben naèin vojne proti èrnemu prostoru v trgovini, vkljuèno s pomoèjo.

Pojavi se vpra¹anje, ali bo v naslednjih letih plus moèna uporaba s pomoèjo za nakup gotovine. Trenutno pokriva 700 zlotov. Da bi od nje vzela vse ¾ensko, ki je takrat namestila blagajno in je o tem ustrezno obvestila davèni urad. Davèni urad ima na voljo 30 dni, da preuèi vlogo za vraèilo 700 PLN. Ali bo v naslednjih letih bogato prevzeti sedanjo pomoè, bo pojasnjeno, kako bo ministrstvo objavilo novo uredbo.