Daveni raeun za fiskalni tiskalnik

®elite voditi podjetje? Ali se odloèite za ¹tudij in potrebujete nova orodja? Ne pozabite, èe ne ¾elite, da je problem v naslovu davka, nato pa svoje mnenje o zadnjih napravah, ki jih kupite. Vedeti morate, da morajo z nakupom fiskalnih tiskalnikov izpolnjevati doloèene zahteve, brez njih pa lahko uporabite pomembne te¾ave.

©tevilni inovativni podjetniki raziskujejo, kje je bolje kupiti fiskalni tiskalnik. Ali je res dobro shraniti nekaj denarja in ga kupiti na spletu ali v stacionarni trgovini. Dobro je vedeti, da èe ¾elimo prihraniti veliko denarja, se lahko izpostavimo nadaljnjim teèajem in te¾avam, èe na¹ tiskalnik ne izpolnjuje zahtev. Ne pozabite, da pri iskanju fiskalnega tiskalnika najdete veliko podjetij, vendar se preprièajte, da bodo ponujeni tiskalniki izpolnjevali va¹e zahteve. Ne pozabite kupiti fiskalnih tiskalnikov kraków od poobla¹èenih distributerjev. Tako lahko prodajno mesto istoèasno nudi storitve vzdr¾evanja v primeru okvare naprave.

Za zakonit pogled na fiskalni tiskalnik morajo biti izpolnjeni drugi pogoji:

Opremljen mora biti z:- fiskalni modul in fiskalni spomin, vgrajen v znesek, mnenje v osrednjem delu sistema ne more biti isto- tiskalnik potrdil,- dva zaslona, ki zagotavljata stalno odèitavanje.

Imeti mora fiskalni spomin, ki je stalno v jedi. Vgrajen mora biti v zgrajeno sredi¹èe s trajno snovjo. Sklad mora v zavest zabele¾iti najmanj 1830 fiskalnih poroèil na dan, 200 nujnih ponastavitev spomina, 30 mo¾nosti spreminjanja vi¹ine davkov. Signalizacija zakljuèka med snemanjem je nujen dejavnik. Imeti mora varovala, ki bodo prepreèila izbris vnosov v zapisih pomnilnika. Vsaka davèna blagajna mora biti zavarovana s svinèevim peèatom, tako da bi bila poceni, èe bi bila kr¹ena. Napajanje iz omre¾nega akumulatorja, omre¾ne baterije, akumulatorja ali akumulatorja mora omogoèati tiskanje najmanj 200 potrdil za dva dni brez potrebe po elektriènem napajanju. Njegovo strukturo je treba prilagoditi tako, da ne more biti namenjena nepravilnemu ¹tetju prometa in znesku dolgovanega davka.