Delovne naloge kot varnostnik

V bli¾nji ponudbi so izbrane le varène in tehnolo¹ko napredne naprave, vkljuèno s sesalniki atex ali centralnimi industrijskimi sesalniki, izdelanimi skupaj z atex pravilom. Zagotavljanje varnosti pri delu, za¹èita proizvodnje in ergonomija storitev so tu na ¹tevilkah. Najbolj¹a uèinkovitost sesanja in filtracije je bila dose¾ena z uporabo kakovostnih sestavin, tehnièno izbolj¹anje konstrukcije in trajnega napredka pri tehniki: filtracija, vakuum in èi¹èenje filtra.

V velikem asortimanu boste na¹li ne le industrijske industrijske sesalce, temveè tudi profesionalne, tudi izredno funkcionalne stroje za ¾etone in tekoèine ter agregate tipa S, ki so kombinacija industrijskih sesalnikov in vakuumskih transportnih strojev.

Èrpanje prahu, sesanje, sesanje in vakuumski transport z uporabo sesalnih agregatov z intenzivnostjo 3 do 300 kW, s filtracijskim organizmom neke oblike in vsemi gostje elementov, ki porazdelijo prah.

Stacionarne sesalne enote sesajo vse neèistoèe z vgrajenimi vakuumskimi napravami in jih shranijo v druge posode ali transportne naprave. Masovno proizvedeni vidiki so prilagojeni individualnim potrebam.

Smo pionir na podroèju inovativnih mobilnih sesalnih enot. Prisotni agregati se postavijo na priklopnike ali tovornjake in so optimalno orodje za izvajanje dejavnosti za podjetja, ki zagotavljajo storitve èi¹èenja industrijskih obratov. Te naprave se obdelajo pri sesanju veèje kolièine suhega izdelka iz velikih prostorov. Zgradili so jih po ADR z uporabo protieksplozijske za¹èite po ATEX.

Naèrtujemo, ustvarjamo, montiramo opremo in odpra¹ujemo instalacije. Izdelujemo instalacije za odpra¹evalne stroje, naprave in naprave v vseh industrijskih panogah. Naèrtujemo in spro¹èamo tudi instalacije za eksplozivni prah.