Diagram elove ke strukture

Èlove¹ko telo je bilo zgrajeno na zelo pameten naèin, ne samo z opravljanjem svojih prvih funkcij, ampak tudi z za¹èito notranjosti telesa pred ¹kodljivimi vsebinami in dejavniki. ®al je matièna narava nezanesljiva in èeprav se dobro prena¹a s èi¹èenjem in filtriranjem zraka iz onesna¾evalcev, ga prena¹a skozi nosno votlino, na koncu pa z mikro-neèistoèami, ki imajo te¾ave.

Bioveliss Tabs Bioveliss Tabs - Učinkovita rešitev za hujšanje brez potrebe po maščobnem sesanju

Zato v tovarnah in jeklarnah, kjer smo nenehno izpostavljeni delovanju tak¹nih majhnih delcev onesna¾evanja, ne vztrajajo, dokler ne dose¾ejo sistema, jih hitro odstranite ¹ele, ko so bili proizvedeni.Danes so nastali sistemi za odvajanje prahu ali sistemi za odstranjevanje prahu, ki so potrebni za èi¹èenje zraka v okolju delovnih mest vseh ljudi, ki zaslu¾ijo v ozadju razliènih prahov in onesna¾evalcev. Bistvo je, da zaposleni, ki v takih razmerah zasedajo 8 ur na dan, ustvarjajo optimalne, pravilne pogoje delovanja in jih po nepotrebnem ne povzroèajo gripi in boleznim, ki jih lahko povzroèi prehod mikro-neèistoè v telo.Poljski sistemi za odstranjevanje prahu pa niso niè bolj privlaèni na Zahodu, kjer so standardi umetnosti in dajanja blaga nekoliko vi¹ji. Toda z razvojem èasa in lastnih podjetnikov imajo vedno veèjo idejo o tem, kako urediti delovno mesto za oprijemljive rezultate. Zdaj ni mogoèe oceniti samo dobièka, ki ga delodajalec lahko pridobi s pomoèjo kvalificiranega delavca in edina oblika strojev, in da bi ta zaposleni zagotovil dostojne delovne pogoje in delal bolj nestrpno in uèinkovito.Èe so potrebna vsa onesna¾evala, lahko izberemo sistem za odstranjevanje prahu glede na to, katere vrste onesna¾evalcev imamo - suhi ali vla¾ni, strupeni ali ne, s sorazmerno velikimi ali majhnimi delci. Izbiramo in vrsto sistema glede na tok, na kateri povr¹ini se odloèimo, da ga postavimo, ali tiste, ki jih delamo v ritmu dneva, kot zelo prah. Vredno je vzeti trenutek, da izberemo ta sistem, ki bo za nas tako daleè od nas tako uèinkovito in uèinkovito.