Dom za za eito ivljenja zasnovan v odolanow

Varnost je vsebina v ¹iroko razumljivem vsakem elementu va¹ega vsakdanjega ¾ivljenja. Ali se vsak dan vrnemo k varnosti z elektrièno pobudo? Seveda ne. Toda ne hodimo vsak dan po stanovanju, vsakiè preverjamo elektrièno napeljavo in doslednost njenega nastanka.

Money Amulet

Del varnosti uporabe, kot tudi pravilno delovanje ¹iroko razumljive elektriène napeljave, je ozemljen. Kaj so?Za¹èitni vodniki so vodniki, ki povezujejo predmet, ki je elektrificiran z gospodarstvom, poleg trenutnega polnilnega sredstva je nevtraliziran. Za¹èitna ozemljitev je vredna za¹èite pred elektriènim udarom.Dva najpogostej¹a vpra¹anja sta PE in PEN, tj. PE (za¹èitni vodnik, ki se uporablja v dana¹njih instalacijah TNS in PEN (za¹èitno-nevtralni vodnik, ki je uporaben pri TNC ali TNCS instalacijah.Pomanjkljivost TNC sistema je, da PEN istoèasno izvaja funkcijo nevtralnega in za¹èitnega vodnika. Kar pomeni niè novega kot isto, da vodnik dodatno deluje, v vseh enofaznih sistemih, skozi njega teèejo vsi tokovi toka, v trifaznih sistemih pa je izpostavljen obremenitvam, ki so posledica asimetrije po vrsti.Ne glede na uporabljeni kabel ni ¹al s knjigami, ki teèejo, morate biti ne¾en. Znani rek "elektrièar ne tiktira" na ¾alost v resniènem svetu se ne odra¾a.Zdaj, ko veste, kako skrbeti za lastno varnost, je vredno spoznati uèinke njegove napake.Najpogostej¹a posledica neustrezne za¹èite objekta ali njegove slabe izdelave je elektrièni ¹ok.Ali ste vedeli, da je trenutni tok v èlove¹kem telesu z intenzivnostjo nad 70 obèutljiv za bitje?Kak¹na je zanesljivost prometne paralize?V najmanj¹em primeru, celo pri smrti, so drugi izdelki srèni zastoj, opekline, izguba zavesti, mi¹ièni krèi ali delno kurjenje tkiv.