Erpalke za greznice

Za batno èrpalko ni treba nikogar opominjati - da bi bili preprièani: pnevmatske batne èrpalke so naprave, ki se uporabljajo za èrpanje gladkih in polteènih izdelkov. Predstavljajo se s posebno konstrukcijo, zaradi katere tudi najmanj¹i rezultati niso unièeni.

Naèelo delovanja batnih èrpalk temelji na delovanju batne èrpalke s prisilnim pretokom. V glavni delovni fazi se mazivo vpije skozi dovodni ventil s pomoèjo bata, ki se dviga v jeklenki, nato pa se dozira skozi izstopni ventil. Naslednja poteza je prekiniti tlak, ki poganja bat, tako da bo èrpalka lahko sesala ¹e en del maziva.

Lahko navedete razliène naèine pogona, ki so uporabni v batnih èrpalkah, kot za dokaz hidravliènega, pnevmatskega ali elektriènega pogona. Zahvaljujoè temu obstaja veliko drugih vrst uporabe teh èrpalk v nasprotnih panogah.

Ko je omenjena hitra, je mogoèe razliène tekoèine preva¾ati z batno èrpalko. Z uporabo batnih èrpalk lahko uspe¹no prenesete abrazivne, korozivne tekoèine (kot so vinske kisline in vroèe tekoèine pri 100 stopinjah Celzija. Poleg tega so uporabne za prevoz viskoznih tekoèin, debelih, blatnih tekoèin in celo sadne ka¹e. To poène tako, da so v tehnologiji najbolj uporabljene enake èrpalke.

Med ¹tevilnimi prednostmi, ki jih imajo te èrpalke, je vsekakor treba omeniti bolj¹o rabo energije z veliko mo¾nostjo spremembe obremenitve. Prednost te re¹itve je doloèena uèinkovitost in dejstvo, da èrpalka ne zahteva poplavljanja. Tudi sorta u¾iva v tem, kar je mogoèe ¾iveti pritisnjeno, medtem ko vzdr¾evanje te èrpalke ni brez pomena.

In to ni zadnja re¹itev brez napak. Kljuèni pomanjkljivosti batnih èrpalk so relativno nizka uèinkovitost pri èistih obratovalnih stro¹kih. Kljub enakemu ¹tevilu podjetnikov so enake èrpalke doloèene zaradi dejstva, da njihove napake prevladujejo nad slabostmi.