Fiskalni tiskalnik in osnovno sredstvo

Fiskalni tiskalniki se pogosto zamenjujejo z blagajnami, v resnici pa sta dve razlièni jedi z lastnimi zmogljivostmi. Fiskalni tiskalniki so izredno kompleksne fiskalne blagajne. Za uspeh blagajn potrebujemo blagajno in prodajalca za upravljanje prodaje in ker ¾elimo uporabljati fiskalne tiskalnike, mora biti prisotna raèunalni¹ka in profesionalna programska oprema.

Tovrstni tiskalniki se najpogosteje prilagajajo v prostorih, kjer so podatkovne zbirke o rezultatih zelo hitre, in sicer nekaj deset tisoè. Pomagajo, seveda, kot blagajne, tiskanje finanènih prejemkov in tekoèe prodaje. Navsezadnje obstajajo velike prednosti fiskalnega tiskalnika, ki ka¾ejo svojo prednost pred blagajnami. Prednosti tega so naèini za nadzor inventarja izdelkov, ki jih ponujamo. Obstaja priroènost, zaradi katere je mogoèe prepreèiti situacijo, v kateri izdelek zmanjka izdelka. Poleg tega se lahko takim metodam dodajo promocije. Ne samo obièajno zni¾anje cen, temveè tudi mo¾nost prodaje ¹tevilnih uèinkov v temnej¹i ceni. Neposredno iz takih tiskalnikov lahko natisnete raèune in poleg tega tudi raèun za DDV.

Na prodajo so pri¹li tudi fiskalni tiskalniki z mo¾nostjo izdelave kopije potrdil. Prodajalci so dol¾ni hraniti raèune 5 let, kar se v primeru blagajn ali nekaterih modelov fiskalnih tiskalnikov me¹a s shranjevanjem tiskanih potrdil skozi vse to obdobje. Raztopina, ki je predstavljena v tem primeru, je name¹èena na dveh zvitkih potrdila, kjer sta med tiskanjem hkrati natisnjena dva potrdila. Uvedba elektronske kopije omogoèa zelo priroèno arhiviranje prodaje.

Veèje mo¾nosti fiskalnih tiskalnikov se strinjajo z vi¹jo nakupno ceno. Njihova storitev je izjemno subtilna in te¾avna zaradi dodatne programske opreme, obveznega raèunalnika. Omenjeni argumenti so lahko za mala podjetja neprivlaèni ali preprosto nedonosni, vendar vsak odloèa, kaj bodo izbrali.