Gastronomija v turizmu

Izraz "coaching", ki tekoèe govori angle¹ko (kar pomeni usposabljanje, je znamka interaktivnega procesa usposabljanja, ki se giblje skozi tehnike, povezane s psiholo¹kim znanjem. Potem obstaja naèin usposabljanja zaposlenih, ki raèunajo na izvajanje procesa odloèanja v projektu, ki ustreza njihovim poklicnim potrebam, kar pomaga eni ali veè ljudem pri dinamiziranju stopnje rasti in omogoèa podjetju, da se izbolj¹a. & Nbsp; npr. v pogodbi s svojim podjetjem, kariernim razvojem in razpravlja o vpra¹anjih glede medosebnih odnosov z drugimi vrstami.

Profesionalni coaching omogoèa strankam, da sprejemajo bolj¹e odloèitve, bolje izkoristijo svoje predispozicije, opredelijo na¹e naèrte in se osredotoèijo na optimizacijo dejavnosti, ki jih ¾elijo pridobiti. Coaching je proces samoupravljanja, katerega najpomembnej¹i projekt je izbolj¹anje samozavesti stranke in podpora pri avtonomnem uresnièevanju naèrtovanih novosti, ki temeljijo na lastnih sklepih in intelektualnih virih. Drugi deli usposabljanja za zaposlene v obliki coachinga so:

coaching je popolnoma prostovoljno usposabljanje;trener nima pravice doloèiti nobenih pravil za stranko;ne uèi ljudi, zdravi jih le v procesu vstopa;temelji na vpra¹anjih in spodbuja razmi¹ljanje;za mnenje stranke mora obstajati ozraèje spo¹tovanja in pomoèi;naèrt je, da naredimo zavestne spremembe.