Integriran avdio sistem

Pomembna prednost Comarcha je ogromno sektorsko znanje, ki je na voljo strankam v bistvu integriranih informacijskih sistemov. Comarch ¾e od samega zaèetka daje poudarek zagotavljanju najbolj popolnega stanja uporabe in strokovnih storitev, tako da se lahko optimalno ukvarjam s preprostim delom izvajalcev. Tukaj je nekaj industrij, za katere je bila izdelana programska oprema comarch.

banèni¹tvoComarchova lastna raèunalni¹ka programska oprema je namenjena tudi banèni¹tvu na drobno, pa tudi poslovanju s podjetji, poleg tega pa lahko sodeluje tudi z bankami. Ponujene re¹itve je mogoèe ponuditi v novoustanovljenih bankah in drugih podjetjih, katerih delo je povezano s finanènim sektorjem. Za vse je znaèilna fleksibilnost, modernost in kar je najpomembnej¹e - visoka blagovna znamka in odlièna zmogljivost.

E-trgovinaTrg e-poslovanja je zelo hiter in lahko opazimo vsaj dvomestno poveèanje iz leta v leto. Obstoj v arhitekturi je zdaj nepogre¹ljiv dejavnik za podjetja, ki se odloèijo za razvoj. Premikanje ali ¹irjenje va¹ega poslovanja s trgom e-poslovanja bo va¹o trgovino popeljalo na povsem drugo raven in ustvarilo ogromne prilo¾nosti, tudi v smislu pridobivanja novih strank, pa tudi krepitev obstojeèih stikov s pogodbeniki.

logistikaNa podroèju logistike je uèinkovito upravljanje informacij bistveni pogoj, da ste urad. Uèinkovitej¹i pretok informacij in poslovnih procesov je sprejemljiv z uporabo sodobnih informacijskih metod. Najbolj oèitne tehnologije pri uèenju logistiènih informacij, ki jih ponuja Comarch, so: elektronski prenos dokumentov, upravljanje dokumentov, naèrtovanje oskrbe in izvajanje analiz in poroèil.

Proizvodno podjetjeGlavna podroèja, ki jih podpirajo raèunalni¹ke ekipe v proizvodnih podjetjih, ne glede na to, ali proizvajajo diskretno, individualno, procesno ali serijsko proizvodnjo, le na skladi¹èu ali na podlagi naroèila so proizvodni in logistièni procesi.