Izbolj anje zmogljivosti baterije

Program enova je ERP metoda, ki je zasnovana za podjetja, ki so odvisna od spreminjanja lastne operativne uèinkovitosti.Program vam omogoèa dopolnjevanje lastnih modulov, tako da lahko vsa podjetja udobno izberejo funkcije, ki ustrezajo njegovi vlogi. Pro¾nost programa omogoèa uporabo nizkih, majhnih in moènih podjetij iz mnogih industrijskih panog, ki igrajo na trgu.

Program bo kupil za uvedbo individualnih preferenc po uporabni¹kih podatkih, prav tako pa vam omogoèa prilagoditev dela na njihovo mobilnost. Skupaj z rastjo podjetja bo enovski program vsekakor ostal posodobljen na veèje, tudi izredno kompleksne razlièice, zaradi èesar mo¾nost nemotenega in trajnostnega razvoja podjetnika ustvarja roèno izbiro.Enova je izjemno kompatibilen naèrt, zahvaljujoè kateremu se lahko prilagodi tudi za va¹ tuji film, ko ustanove tujih jezikov temeljijo na na¹em svetu.Enova pregledi strank so najbolj¹a potrditev funkcionalnosti in funkcionalnosti programa. Re¹itev zdaj igra veè kot 8.000 poljskih podjetnikov. Zahvaljujoè temu postaja proces obvladovanja situacij in delovanja precej enostavnej¹i. Program vam omogoèa izvajanje vaj v doloèenem obdobju njihovega izpolnjevanja.Sistem je na voljo v treh razlièicah: lahko ga uporabite na podlagi lastne licence po nakupu izdelka, organizem lahko najamete v ustrezni naroènini ali pa zakupite naèrt in infrastrukturo.Najpomembnej¹a kakovost rezultatov je njegova funkcionalnost, mobilnost, modularnost inteligence in stalno posodabljanje, zaradi èesar je proizvodnja zelo enostavna.Na katerih podroèjih je program enova najpogostej¹i? V glavnem so zaposleni in plaèe, splo¹no raèunovodstvo, CRM, trgovina, potek dela in BI. Program nadaljuje s pripravo priroènih podsistemov, kot je namizje zaposlenega, ki daje nadzor nad zaposlovanjem, zaposlovanjem, evidencami delovnega èasa, izjavami, zaraèunavanjem, posodabljanjem kadrovskih podatkov in podatkov o plaèah. Okra¹en program je na voljo v osnovnih in dodatnih segmentih ter v on-line namiznih raèunalnikih.Program enova lahko uporabite tudi v oblaku. Zahvaljujoè temu lahko poveèamo raz¹irljivost in zmogljivost sistema, izbolj¹amo komunikacijo z naroènikom, zmanj¹amo stro¹ke IT za 10 do 20%, dose¾emo nove trge, dodamo nove prostore in vedenje v vsakem trenutku ter uèinkoviteje uporabljamo delo na daljavo.