Jakob modni oblikovalec

V soboto je bila izdelana najnovej¹a kolekcija lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko gledalcev, ki so ¾eleli videti, kaj so oblikovalci ustvarili za rastno sezono. Med publiko smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Polirana predstava je ¾ivela v najstro¾jem èasu in celotno je potekalo brez ovir. Tak¹ni smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Pri njihovem delu so uporabljali le zanesljive in fine tkanine velikih, barvitih barv, vkljuèno s bomba¾em, lanenim in svilenim materialom. Na¹i novinarji so se radi odzvali z zraènimi, barvitimi krili. Med njimi so spo¹tovanje vzbudili tudi èipke, romantiène obleke in bluze z volanèki in vezenim bikinijem. Za lahka oblaèila so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim, pletene kape z velikimi nedrèki, okra¹ene s èipko in sve¾imi cvetovi.Po koncertu je bila organizirana dra¾ba lepe poroène obleke, izdelane posebej za ta boj. Obleka je bila dana osebi, ki je mislila, da ostane anonimna. Poleg tega je bilo na dra¾bi prodanih tudi veliko oblaèil iz najrazliènej¹e kolekcije. Dohodek iz nove dra¾be bo prenesen v va¹o siroti¹nico. Poudariti je treba, da ime nestrpno podpira razliène dobrodelne in uèinkovite ukrepe. Njen delodajalec je veèkrat postavil na¹e èlanke na dra¾bo in ko je bila toèka transakcije celo obisk doloèene tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najsodobnej¹a kolekcija zdaj v trgovini na majski fronti. Poleg tega je napovedal, da razmi¹lja o odprtju spletne trgovine, kjer bi bile preproste zbirke drugaène kot v stacionarnih trgovinah.Va¹e oblaèilno podjetje je eno najveèjih proizvajalcev oblaèil na tem podroèju. V nobeni dr¾avi ni veliko tovarn. Zaposluje veè tisoè zaposlenih, v dana¹njem èasu pa je v njej predvsem najla¾je krojaèe, krojaèe in arhitekte. Sèasoma deluje v zbirkah v sodelovanju z vodilnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke so v resnici zelo pomembne, ¹e bolj pred odprtjem trgovine, tiste, ki so pripravljene iti v dolgih èakalnih vrstah od enega zjutraj. Te zbirke se dogajajo en dan.Blago tega imena iz mnogih let hitro u¾iva veliko priljubljenost med prejemniki, tako znotraj kot tudi v tujini. Ko pi¹e o njej, ne ostane neopa¾ena glede ¹tevilnih zadovoljstev, ki jih je prejela in daje rezultate najvi¹je kakovosti.

Oglejte si svojo trgovino: Enkratni proizvajalec oblaèil