Kaj so notranji organi na levi

Kolposkopi so naprave, ki testirajo ¾enske notranje organe, to so vulva, vagina, maternièni vrat in spodnji del materniènega kanala. To je zadnja optièna oprema, ki jo lahko primerjamo z neèim v obliki mikroskopa. Ginekologe izbolj¹uje pri opravljanju svojega poklica, saj lahko zaradi tega orodja preverijo ¾enske organe z veliko poveèavo in s popolno natanènostjo.

Kolposkope so ginekologiji in pregledu ¾enskih reproduktivnih organov predstavili v tisoè devetsto dvajsetih letih, in sicer konstruktor, zdravnik in tehnik Hans Hinselmann. Zahvaljujoè njemu lahko hitro najdemo nekatere bolezni, ki jih ne moremo opaziti med rutinskim pregledom zaradi kolposkopskega pregleda. Kolposkop ni le orodje za pribli¾evanje. Kolposkopi lahko sprejmejo tudi del materniènega vratu, del spodnjega kanala, vulve ali vagine, da ga lahko spoznate in ne vidite nobenih sprememb. Trenutno je medicina zelo razvita. Zdravniki se lahko spopadajo s ¹tevilnimi boleznimi, ki so bile do nedavnega neozdravljive. Vendar pa je rak ena od zadnjih bolezni, za katero zdravilo ¹e ni uèinkovito. Prepoznane spremembe raka skoraj vedno niso ozdravljive. Zahvaljujoè dejstvu, da imamo kolposkope, ki so nam na voljo, lahko prepoznamo to neozdravljivo bolezen v tako majhni fazi, da je te¾ko upati, da jo ozdravimo. Obièajni ginekolo¹ki pregled vidi le velike, povr¹inske spremembe. Citologija, ki jo priporoèajo ginekologi, je v obliki odkrivanja rakavih celic, vendar v veèji fazi neoplastiènih sprememb, saj so lahko ¾e predolge. Statistièno gledano, zdravniki priznavajo, da je citologija v tem obdobju sedemdeset odstotkov, da bi na¹li raka in nato najpogosteje v zelo napredni fazi. Nasprotno pa kolposkopija, ki so jo ustvarili strokovnjaki tudi s pomoèjo opreme, kot je kolposkop, lahko zazna spremembe do devetdeset odstotkov. Najbolj¹a oblika obvladovanja in izjemno priporoèljiva specialistièna specializacija je me¹anje obeh tehnologij, kar omogoèa praktièno gotovost pri iskanju mo¾nih sprememb, vsaj v najmanj¹i fazi njihove rasti, in s tem hitrega odziva zdravnika, ki zagotavlja prave pripravke tudi zelo moèno prilo¾nost za zdravljenje. to grozno bolezen.