Kardiologija medicinskih pripomoekov

Vsaka oseba, ki se giblje na teoretièni strani medicine in zdravja, je medicinski èlanek. Na¹i ljudje v okolju kot organi so stalni avtorji del za najte¾je in najbolj priljubljene znanstvene revije. Zakaj je pisanje izdelka res pomembno?

Hitro vzdr¾evana tehnologija in veliko poveèanje zdravljenja razliènih bolezni prisilita raziskovalce, da vsak dan pridobijo znanje in poveèajo obstojeèe raziskave. Zadeve pred ducatimi leti, ki so bile izgovorjene kot nove, zdaj zaslu¾ijo le uporabo kljuènih ali relevantnih na doloèenem podroèju.

Kako zaèeti pisati besedilo?Najbolje je zaèeti s tujo literaturo. Medicinski prevod te¾av, ki vas zanimajo, se lahko prenese na kvalificirano osebo ali pa se nauèite v zunanjem jeziku in razumete vsebino na drugem mestu. Ameri¹ka knji¾evnost je s seznama najmoènej¹a v najzanimivej¹ih in najrazliènej¹ih medicinskih odkritjih, vendar veliko ¹tevilo predstavlja tudi azijske in evropske revije. Brskalniki ali medicinski iskalniki se uporabljajo za izbiro tem, ki nas zanimajo. Zahvaljujoè njim, spletna stran v nekaj mikrosekundah ¹iri svoje temelje v smislu iskanja pravih kljuènih besed. Po prvi analizi je vredno podati veè besed, povezanih s poljskim problemom. Zaradi tega bomo lahko prihranili èas in se uèinkovito osredotoèili na material.

Ko se predstavite s poroèili iz tuje literature, morate zbrati poljske materiale in se osredotoèiti na specifièno formulacijo dela. Raziskavo je treba opraviti v ustanovi, v kateri delujemo, ali v sodelovanju z drugim mestom, ki zdru¾uje ljudi, ki bodo sodelovali v sistemu.

Kaj bi moral imeti èlanek?Èlanek mora nujno vsebovati kratek uvod v temo, razlago opravljene analize, njene rezultate in povzetek s sklepi. Postavite povzetek, po mo¾nosti veè v tujem slogu. Zaradi tega smo lahko preprièani, da bodo poljski èlanek prestregli predstavniki razliènih dr¾av.