Klinieno depresijo

Depresija meji na ¹e veèje ¹tevilo ¾ensk vseh starosti. Tako poklicno aktivni odrasli kot otroci in starej¹i trpijo zaradi te prikraj¹anosti. Mnogi od njih izgubijo leta brez ljudi, ki trpijo za boleznimi, in ¹tevilka med njimi posku¹a druge oblike boja z izèrpajoèo du¹evno motnjo.

Zdravljenje depresije je obièajno zasnovano na psihoterapiji, ki pa jo je treba za poveèanje uèinkovitosti zdravljenja poveèati s farmakolo¹kimi zdravili. Veliko deklet se ne zaveda zadnjih situacij, ki jih lahko predpisujejo le zdravniki, ki delajo na psihiatriji. Dober psihiater v Krakovu pa mora pred zaèetkom zdravljenja depresije pravilno diagnosticirati bolezen, vkljuèno z z izvajanjem posebnih psihometriènih testov tudi z uporabo klasifikacije simptomov, ki omogoèajo oceno depresivne epizode. ©ele po diagnozi bolezni in njeni resnosti psihiater odloèa o zdravljenju njegovega zdravljenja. Farmakolo¹ko zdravljenje ni na voljo le med resnostjo simptomov bolezni, ampak tudi pogosto v asimptomatskih obdobjih, saj je depresija ponavljajoèa se motnja. Trenutno uporablja antidepresive so predvsem za stabilizacijo bolnika razpolo¾enje, znebiti anksioznosti ali samomora. Na ¾alost pravilna izbira uèinkovitih zdravil vèasih traja zelo dolgo, saj imajo bolniki razliène uèinke na posamezne aktivne snovi. Farmakolo¹ka terapija je zelo pomembna za bolnikovo dr¾avo ¾ivljenja, predvsem v tako imenovanem uspehu endogena depresija. Oseba, ki trpi zaradi ponovitve depresije, mora biti pod stalnim nadzorom psihiatra, ki ne le nadzira bolnikovo stanje, temveè lahko tudi najbolje oceni napredek operacije in morebitno potrebo po spremembi oblike terapije. Èeprav sodobni antidepresivi ka¾ejo poveèano uèinkovitost, psihiatri priporoèajo uporabo vzporedne psihoterapije. Psihoterapija omogoèa bolnikom, da bolje prepoznajo recidive in nakazujejo metode obvladovanja v velikih trenutkih.