Levi rezalnik

Atexovo usposabljanje ali obseg usposabljanja se govori in spreminja glede na potrebe posameznika ali organizacije. Naslednji seznam prikazuje najpomembnej¹a vpra¹anja, na podlagi katerih se oblikuje konèni naèrt usposabljanja. Ta seznam se lahko v ustreznih primerih poveèa z nadaljnjimi vpra¹anji.

Atex usposabljanje vkljuèuje:pravne podlage v povezavi z eksplozivno varnostjo: direktiva 137 ATEX in nacionalna ureditev,Direktiva ATEX95 in nacionalni predpisi; & nbsp; vzajemni odnosi med direktivama ATEX137 in ATEX95,pravne podlage v zvezi s po¾arno varnostjo: Odlok Ministrstva za notranje zadeve in upravo z dne 7. 6. 2010 o po¾arni za¹èiti prostorov, objektov in stanovanj; medsebojni stik z informacijami ATEX137,glavna pravila za razvrstitev in lokacijo eksplozijsko ogro¾enih obmoèij; ekstremna ocena primernosti eksplozivnih parametrov plinov, tekoèin in hlapov prahu,elektrostatièna ozemljitev - pomen te¾av, primerov in povpreènih tehnolo¹kih re¹itev,vrste eksplozijske za¹èite, ki se uporabljajo v industriji, in osnovna pravila za njihovo izbiro; osnovna pravila za za¹èito procesnih naprav pred nevarnostmi eksplozije,primeri enot, ki prikazujejo uèinkovitost uporabe posameznih sistemov za¹èite pred eksplozijami,pomembna naèela za varno pisanje in delovanje stroja v potencialno eksplozivnih atmosferah,primeri eksplozij v industriji,stopnjo in razpolo¾ljivost prezraèevanja ter obmoèje eksplozijsko ogro¾enega obmoèja, dokaz o plinskih napeljavah, vodik, plin propan-butan, acetilen; polnilne toèke za baterije, omarice za skladi¹èenje kemikalij,elektrièni stroji na obmoèjih nevarnosti eksplozije - splo¹ne smernice za naprave za vgradnjo,gro¾njo nevarne nesreèe v sektorju; izbrane te¾ave, povezane s skladi¹èenjem, odstranjevanjem prahu, sistemi za ravnanje s premogom v elektrarnah, omejitve v zvezi z uporabo sistema za razbremenitev eksplozije,nevarnostih eksplozivnih procesov na vodih biomase.