Mikroskopski laboratorij

Laboratorijski mikroskopi (znani tudi kot optièni mikroskopi so mikroskopsko orodje, ki uporablja svetlobo za izvedbo optiènega sistema za barvanje poveèane slike opazovanega objekta. Mikroskopi se obièajno ujemajo z optièno optiko, od nekaj do celo ducat.

Kje se uporabljajo mikroskopi?Sodobni laboratorijski mikroskopi se na mnogih podroèjih znanosti uporabljajo za preuèevanje zelo majhnih predmetov. Profesionalni mikroskopi se izvajajo v biolo¹kih, biokemiènih, citolo¹kih, hematolo¹kih, urolo¹kih in dermatolo¹kih preiskavah v kliniènih laboratorijih v razliènih zdravstvenih ustanovah. V biologiji se uporabljajo laboratorijski mikroskopi, med drugim pri mikrobnih raziskavah in kontroli morfologije celic in tkiv. Podroèja, ki so odgovorna za ta vpra¹anja, so mikrobiologija, histologija in citologija. V prostoru kemije in fizike so mikroskopi usmerjeni celo v kristalografijo ali metalografijo. Geologi jih uporabljajo za analizo konstrukcije kamnin.

Poveèava slikeTradicionalni laboratorijski mikroskopi z uporabo naravne ali umetne svetlobe v optiènem razmerju (vèasih imenovani le kot svetlobni mikroskopi se v izobra¾evanju uporabljajo kot izobra¾evalno orodje, ki podpira znanstvene razrede. Preizku¹eni objekt je viden natanko skozi okular ali zaslon monitorja zaradi uporabe adapterja za projekcijo. Najveèja fizièna meja poveèave slike v optiènih mikroskopih je konstantna glede na kotno loèljivost leèe, ki je povezana z valovno dol¾ino svetlobe, sprememba za jasnost slike pa ustreza natanènosti leèe. Prvi laboratorijski mikroskopi so omogoèili desetkratno poveèavo, pomoè pri teh optiènih mikroskopih pa lahko poveèa veè kot tisoèkrat.