Modna revija calzedonia

V soboto se je konèala najnovej¹a kolekcija lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je privabil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so ¾eleli preveriti, kaj so oblikovalci ustvarili za sezono zdru¾itve. Med obèinstvom smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Prefinjena predstava je bila na najni¾ji ravni, celotna pa se je odvijala brez ovir. Tak¹ni smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Za njihove sposobnosti so bile uporabljene le finanène in obèutljive tkanine velikih, barvitih barv, vkljuèno s bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹i novinarji so bili navdu¹eni nad zraènimi, barvitimi maxi krili v kolièini, ki je bila ustvarjena za kvaèkanje. Med njimi je u¾itek vzbudila èipka, romantiène obleke in bluza z nakitom in vezenim bikinijem. Za poletne obleke so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim, pletene kape z velikimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ene s èipko in pisanimi cvetovi.Po koncertu je potekala dra¾ba lepe poroène obleke, ki je bila visoka za nov boj. Obleka je bila dana osebi, ki ¾eli ostati anonimna. Poleg tega je bilo tudi nekaj oblaèil iz najpomembnej¹e zbirke. Dohodek iz te prodaje bo dodeljen va¹i siroti¹nici. Poudariti je treba, da ime nestrpno podpira razliène obèutljive in uèinkovite ukrepe. Njeni uporabniki so veèkrat izstopali na na¹ih dra¾bah, in ko je bila tema dra¾be celo obisk nekaterih tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a zbirka dosegla domove zdaj, ko bo majski odhod. Poleg tega je obvestil, da ime razmi¹lja o odprtju spletnega podjetja, v katerem bi bile zbrane povratne informacije priljubljene kot v stacionarnih trgovinah.Lastna vrednost oblaèil je med najglobljimi proizvajalci oblaèil na svetu. V vsakem svetu ima nekaj tovarn. Zaposluje veè tisoè ljudi, v tem najprej veliko najbolj privlaènih krojaèev, krojaèev in arhitektov. Vsakokrat to ime daje zbirke v sodelovanju s prevladujoèimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke se seveda hitro priznajo, da tisti, ki so ¾e zjutraj ¾e ranjeni v dolgih èakalnih vrstah, ¹e pred zaèetkom trgovine. Te zbirke izginjajo tisti dan.Rezultati obstojeèih institucij iz veè let u¾ivajo veliko priljubljenost med potro¹niki in posledièno tako tudi v tujini. Pi¹e o njej, ne pada, ne omenja moèi nagrad, ki jih je prejela, in potrjuje, da so materiali najvi¹je kakovosti.

Oglejte si na¹o trgovino: Enkratno oblaèilo himed