Nakup tovornjaka

Pri odloèanju o nakupu avtomobila bi morali razmi¹ljati v ¹tevilnih naroèilih, ali pa bomo iskali popoln projekt za nas v avtohi¹ah ali pa bomo uporabili zbirke komisije. Obe re¹itvi ustvarjata svoje prednosti in slabosti in katera od njih bo za nas bolj uèinkovita, ¾eli iz na¹ih individualnih preferenc tudi finanène ponudbe. Najveèja korist rabljenih avtomobilov in pomanjkljivost novih je njihova vrednost. Zahvaljujoè dejstvu, da so dostopnej¹i od avtomobilov neposredno iz dnevne sobe, lahko za pravi znesek kupimo model tudi z vi¹jo vrednostjo. Vrednost avtomobila, ki zapusti salon, takoj zaène padati. Po letu dni se zmanj¹a za pribli¾no 30 odstotkov, po treh letih pa ga bomo lahko porabili le za 40 do 50 odstotkov nakupne cene. Zmanj¹anje vrednosti je ¹e posebej nevarno v primeru zelo razko¹nih avtomobilov, ki se obravnavajo kot luksuzno blago. Zato je seveda najbolj dobièkonosna nakup triletnega avtomobila. S seznama tudi niso izkori¹èeni, vendar je njihova vrednost v sistemu glede na pomembno ceno in stanje avtomobila najprimernej¹a. Nakup starega vozila (èeprav je vèasih zelo priljubljen je lahko usodna odloèitev. Prviè, poraba za spremembe se lahko konèno izka¾e za bolj prijetno kot avtomobil sam. Drugiè, morda smo ¾rtev sleparja, ki prikriva razliène odloèitve in uèinkovita dejstva od nas, kot na primer, ko poteka kilometrina.

Prednost novih vozil je v tem, da smo v napravi in barvi zastonj. Tudi najmanj¹e podrobnosti lahko prilagodite va¹im potrebam in ¾eljam. Nakup avtomobila iz naslednje roke pa ne dopu¹èa izbire dovolj velikega, da bi v trenutku zapletel pomembne zadeve. ©iroka paleta, ki jo ponujajo saloni, pa je v formi, ki izpolnjuje prièakovanja tudi najbolj zahtevnih voznikov. Avto, kupljen v salonu, ima garancijo, ki je seveda prednost, vendar tudi z novimi stro¹ki. Obvezna smo financirati popravila, ki izhajajo iz dobrega poslovanja, in da ne bi izgubili tega jamstva, moramo delati v poobla¹èenih salonih, kjer so veliko dra¾ji. Nakup avtomobila je dejavnost, pri kateri ¾elimo upo¹tevati vzrok, ne pa njegove vrednosti, ampak tudi potencialne stro¹ke, ki nastanejo pri njegovi uporabi. Pri nakupu avtomobila v razstavnem salonu smo preprièani, da ga ne bomo prevarali glede njegove ravni, ampak bo veliko izgubil na cenah, zato bo vsaka prodaja za nas neugodna. Èe bomo hitro sprejeli odloèitev o nakupu rabljenega avtomobila, se bo lahko izkazal kot brezdimni vrtinec in denar, ki ga bo izgubil, bo precej zapravljen kot vlo¾en. Torej bi morali videti njegovo razpolo¾enje natanèno in se pribli¾ati z resniènim nezaupanjem v obraz, iz katerega mu verjamemo. Vredno je, da preidemo na dokazano komisijo, ki ima moèno mnenje. To je zagotovilo za nas, da ne bomo postali ¾rtev goljufa. Pazljivo ocenite svoj finanèni naèin. Novi, èeprav uporabljen avtomobil se zdi najbolj smiselna mo¾nost, in to je ¹e ena potreba, ki jo bomo za nas dali najustreznej¹o re¹itev.