Napake vakuumskega pakiranja

Vakuumska embala¾a je èist naèin za podalj¹anje roka uporabnosti razliènih ¾ivil, tudi tri do petkrat. Zato je izjemno dober naèin za ohranjanje sve¾ine.

Nonacne

Vakuumske naprave, vidne na trgu, niso namenjene trgovinam ali trgovinam z ¾ivili, ampak tudi gospodinjstvom.Za vakuumsko pakiranje je treba uporabiti ustrezne vreèke, ki so namenjene za varilni stroj ali vakuumske pakirne stroje ali vakuumske posode in jih zapreti z uporabo teh naprav.Vakuumska embala¾a je ¹e vedno zelo zanimiva, ker vam omogoèa bolj¹e upravljanje hrane. Iz tega razloga proizvajalci teh orodij zaprosijo za drugo vrsto izbolj¹av. Najsodobnej¹e pakirne stroje lahko izdelamo v roènem vrstnem redu, ko in samodejno. So bolj nestrpni in uèinkovitej¹i, za posebno tesnost pa opravljajo dvojni zvar. Poleg podalj¹anja roka uporabnosti, vakuumske embala¾e, izdelkov iz permafrosta, ¹èiti pred su¹enjem in skraj¹uje èas mariniranja mesa (po 20 minutah mariniranja je telo pripravljeno za nadaljnjo predelavo. Zelo dragocena re¹itev je tudi funkcija izbire naèina zapiranja. Omogoèa, da prepreèite po¹kodbe obèutljivih izdelkov, kot so jagode ali kruh.Cene orodij za vakuumsko pakiranje hrane se gibljejo od tristo do tisoè sedemsto zlotov. Pri nakupu je treba omeniti, ali ima varilec vakuumsko èrpalko, saj v priljubljenih modelih proizvajalec postavi ventilator, ki ni v èasu sesanja zraka.Pomemben dejavnik je tudi debelina folije ali vreèk za pakiranje. Debelina folije vpliva na trdnost, zato preverite, ali lahko vrsto vreè prilagodimo na¹im potrebam in ali proizvajalec ni omejil izbire filma. Nekateri modeli so opremljeni s prihodnjimi dodatnimi funkcijami, npr. S sesanjem kozarcev ali drugih posod.Ne smemo pozabiti, da si morate pred no¹enjem hrane, umiti roke, da bakterije ne pridejo v vreèke in se dotikati predmetov z rokavicami za enkratno uporabo.Zahvaljujoè napravam za vakuumsko pakiranje hrane lahko uèinkovito za¹èitite hrano pred propadanjem, s èimer se izognete porabi hrane in pridobite èas z manj nakupovanja.