Nievatowiec in blagajna

Deeper

Mikroskopi omogoèajo pogled v mikrosvet, so pripomoèki, ki so se razvili v opazovalni toèki veliko manj¹ih predmetov, katerih subtilne podrobnosti so navidezno nevidne èlove¹kemu oèesu. Mikroskop je name¹èen na dveh ¾ari¹ènih sklopih, ki sta izpostavljeni uèinkom cevi, imenovane cevi. Kot objektiv je izbran niz objektivov, danih predmetu. Iz niza se drugi niz leè imenuje okular in omogoèa opazovanje. V notranjosti cevi se zaradi leèe v notranjosti ustvari resnièna, poveèana in obrnjena slika, ki jo opazovalec opazi zaradi okularja. Zaradi so¾itja obeh sklopov leè je prikazana slika oèitna, poveèana in ravna. Metalografski mikroskopi so vrsta mikroskopov, ki zagotavljajo poskuse na neprozornih vzorcih. Metalografske mikroskope odlikujejo svetlobni mikroskopi in elektronski mikroskopi.

Kaj lahko vidimo s metalografskim mikroskopom?Mikroskopske ¹tudije same s pomoèjo metalografskih mikroskopov raèunajo na sprejem vzorca iz posebnega izdelka, nato pa poliranje in poliranje doloèene povr¹ine, tj. metalografski vzorec, ki bo po mikroskopskem opazovanju podvr¾en mikroskopskim opazovanjem. Razkritje strukture posamezne kovine, kot tudi njenih zlitin in okvar, ki jih nevidno s prostim oèesom, je glavni cilj metalografskih raziskav na svetlobni mikroskopiji. Omogoèajo prepoznavanje diferenciacije strukturnih komponent in doloèitev njihove morfologije, kolièine, dimenzije in porazdelitve. Metalografski mikroskopi vam omogoèajo opazovanje kovinskih razpok in prebojov. Zahvaljujoè natanèni izvedbi leè, metalografski mikroskop odkrije mikrorazpoke, omogoèi izraèun dele¾a faz in opazovanj vkljuèkov in novih znaèilnosti materiala.