Noseeite dojenje

Mnoge ¾enske se spra¹ujejo, kaj je ponosna starost za zanositev. Obstajajo ¾enske, ki bi se ¾elele prijaviti za otroka pri starosti 18 let, medtem ko prej. Veèina pa se raje osredotoèi predvsem na finanèno stabilnost, primernega partnerja, udobno ¾ivljenje, v besedo, na materialne objekte, ki jih bodo sprejeli za ekonomièno in dostopno vzgojo otroka. Zato je nedvomno dobra odloèitev, navsezadnje pa ima tako pomanjkljivost. In sicer starost. Samo èutimo du¹evno nepripravljene za vzgojo otroka, tako da na¹e telo ne pozna dobro, ko je ta starost, in v tem pogledu je vse slab¹e.

Z biolo¹kega vidika je najprimernej¹i èas, da se otrok rodi v zakonski zvezi, star med 18 in 25 let. Prej telo dame ne obstaja, vendar je dovolj razvito, kar lahko povzroèi splav in rojstvo mrtvega otroka. Ker se kasneje, po 35. letu starosti, poveèa verjetnost bolezni, povezanih z okvaro genetske kode, na primer ob potrditvi Downovega sindroma.

Èe i¹èete pravo starost za noseènost, potem je konec biologija. V poslu to poène, tako da dvajsetletna dekleta konèajo ¹tudij (ali pa so v svojem delu, ¹ele zaèenjajo z delom, morda ¹e niso doloèen partner, èe pa nameravajo, ne vedo, èe ¾elijo pre¾iveti preostanek ¾ivljenja z njim. Poleg tega ne ¾elijo omejiti svojih lepih, prvih let skozi celotno zavezo, ki je otrokovo premo¾enje. Ne krivite zdravih deklet za to in jim poka¾ite pomanjkanje materinskega nagona. To so naravne reakcije, ki jih povzroèajo spremembe v svetu okoli nas. Zato v nasprotju z dejstvom, da je opazovanje biolo¹kega èasa zelo uspe¹no, ne smemo pozabiti, da ni odloèilno, ali se bomo odloèili za noseènost ali ne. Prviè, oba bodoèa star¹a bi morala imeti isto ¾eljo po potomcu. Potrebna je vsaj osnovna finanèna stabilnost in znanje, da ne bomo izgubili svojega polo¾aja v uspehu noseènosti. Nesprejemljivo obstaja in se oseba odloèi, da ¾eli konèno okrepiti odnos s prijateljem. Tak¹ne metode bodo le poslab¹ale polo¾aj med ¾ensko in mo¹kim.

Spo¹tovani gospod, resniènost je, da nam poljski sistem slu¾i kraj¹i èas, da zanosimo. Pravilo obstaja tudi, da je dobra dob za vstop pri izbiri prej, teoretièno, bolj¹e. To ne unièi dejstva, da bi moral biti otrok kljuè do ljubezni med dvema osebama, ne do obèutka dol¾nosti.