Notranja varnost v uenem naertu evropske unije

Vpra¹anja varnosti in za¹èite stvari v industriji se veèinoma povezujejo s pomoèjo naravnega okolja. Poskusimo pokazati, kako je EU normalizirala predpise, povezane z industrijsko varnostjo, na podlagi ¹tudije primera - atex ¹tudije primerov.

https://neoproduct.eu/si/proengine-ultra-ucinkovit-nacin-za-zmanjsanje-porabe-goriva-in-skrb-za-motor-v-vasem-avtomobilu/ProEngine Ultra Učinkovit način za zmanjšanje porabe goriva in skrb za motor v vašem avtomobilu

Ker je pomembna skupina strojev in orodij namenjena vodilnim vlogam v premogovnikih, v katerih lahko pride do nevarnosti eksplozije metana in premogovega prahu, posebni zakon obravnava Direktivo 94/9 / ES, ki uporablja te gro¾nje.

Marca 1994 sta Evropski parlament in Svet sprejela ti nova re¹itev 94/9 / ES v razmerah, ko so zakoni dr¾av èlanic urejeni z orodji in za¹èitnimi metodami, ki so namenjene dobièku v potencialnem potencialu eksplozije, ki se imenuje atex direktiva. & nbsp; & nbsp; izvajanje doloèb èlena 100a Rimske pogodbe; svetovanje je zagotoviti nemoten pretok blaga, ki bo zagotovil visoko stopnjo za¹èite pred eksplozijami. Vendar pa ta volja ni bila glavna faza od ravni usklajevanja za¹èite pred eksplozijami v Evropski uniji. Pribli¾no dvajset let so se morali vsi prilagoditi veè naèelam tako imenovanih starega pristopa k prosti trgovini z blagom, ki je zdaj zajet v naèelu ATEX.

Direktiva 94/9 / ES je bila uvedena 1. julija 2003 in je nadomestila direktive 76/117 / EGS in 79/196 / EGS starega pristopa v zvezi z elektrièno opremo, ki je namenjena za uporabo na obmoèjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Direktiva 82/130 / EGS, ki govori o elektriènih napravah, ki so v obratovanju na potencialno eksplozivnih atmosferah v stanovanju rudnika plina. Postopki pristopa, ki temeljijo na starem pristopu, so bili odvisni samo od elektriènih naprav, ki so ¾elele izvajati vse jasno opredeljene varnostne zahteve. ©tudije so pokazale, da so elektriène naprave vir v¾iga, vendar v nekaterih primerih. V klubu s sedanjim je samo elektrièna narava, ki je oznaèena v direktivah pristopa stare gro¾nje, nezadostna za doseganje visoke ravni za¹èite, ki jo zahteva uredba 100a Rimske pogodbe.