Obveznost blagajne v restavraciji

Vodimo trgovino, v kateri prihodek registriramo z uporabo blagajne. Zelo pogosto kupci ¾elijo dati za kupljeno blago v tuji valuti, zlasti v evrih. Ali je mogoèe zabele¾iti znesek v tuji valuti?

V klubu z umetnostjo. 111, odst. V toèki 1 toèke 1 Zakona o DDV, ki vodi evidenco z uporabo blagajn, morajo zavezanci za DDV izdelati izpisek fiskalnega raèuna ali raèuna iz neke prodaje in tudi tiskati dokument stranki.

V 10. odst. Toèka 14 uredbe o tehniènih pogojih, tudi v odstavku 8, odst. V toèki 14 odloka o blagajnah, ki ima za posledico informacije, ki jih je treba izbrati na davènem raèunu, moramo nujno oznaèiti valuto, v kateri se evidentira prodaja, vsaj za celotno bruto prodajo.

Glavna merila in tehnièni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati blagajne, pa so v razponu 2 Uredbe o tehniènih pogojih.

Tako je v skladu s èetrtim odstavkom 14. odst. 1 tega zakona, mora program poslovne prodaje vkljuèevati funkcija: omogoèanje davènemu zavezancu, da spremeni ime valute, v kateri se zabele¾i prodaja, tj. njena okraj¹ava, in da vnaprej programira dano spremembo z vnosom èasa in èasa spremembe; hrani èas in èas zaèetka vodenja evidenc prodaje v drugi valuti v fiskalnem spominu ter pretvarjanje vsote bruto prodajnega zneska v tuje valute, rezultat konverzije po stro¹kih in poravnavi plaèila pa mora biti zajet v fiskalnem raèunu s fiskalnim logom ; preusmeritev mora biti pri¹ita s toènostjo, ki ni ni¾ja od ¹estih decimalnih mest, uèinek konverzije pa mora biti zaokro¾en na dve decimalni mesti.

Da bi oznaèili okraj¹avo imen tujih valut, se uporabljajo znaki, ki jih uporablja poljska banka Poljske.

Torej, èe ima davkoplaèevalec zamisel o prodaji materiala potro¹nikom, ki plaèujejo vrednost v tujih valutah, mora naèeloma imeti blagajno, opremljeno z odvisnostjo, ki bo omogoèala pretvorbo valut.

Iz situacije, ki je bila opisana v primeru, je mogoèe sklepati, da je plaèilo za kupljene izdelke naèrtovano v eurih, ko bo vrednost pogodbe prikazana v zlotih. Predpisi, ki doloèajo, da DDV ne urejajo vpra¹anja, kak¹en menjalni teèaj moramo sprejeti za pretvorbo zneska zlota v EUR.