Ogro eni gozdni po ar

V mnogih industrijskih panogah obstaja veliko nevarnosti po¾ara. Govorimo ne le o delu goriva, energije, barve, ampak tudi o proizvodnji sladkorja ali moke. Snovi, ki lahko stojijo v stiku s paro, plini, tekoèinami, vlakni ali temi aerosoli skupaj z zrakom ali drugimi snovmi v zelo logièni re¹itvi, lahko reagirajo med seboj in delujejo eksplozivne snovi.

Zato je veliko dejanj praviènosti, katerih osnovni cilj je prepreèiti po¾are. Tu govorim predvsem o uredbi ministra za gospodarstvo z dne 8. julija 2010 o minimalnih zahtevah za zaupanje in higieno dela, povezane z ponudbo eksplozivnega ozraèja v delovnem okolju. Namen tega pravnega akta je predvsem prepreèiti nastanek eksplozivnega ozraèja. Prav tako ustvarja na toèki prepreèevanje v¾iga in zmanj¹anje uèinka eksplozije.Eksplozijski sistemi, kar pomeni, da ima celoten protieksplozijski sistem ¹tevilne dejavnike. Pri obve¹èanju o obveznostih v obravnavanem sistemu je treba omeniti predvsem membrane za eksplozijo, eksplozivne sisteme in metode izolacije eksplozije.Membrane so naprave, ki ¹èitijo industrijske naprave. Njihov konec je predvsem za¹èita filtrov, mlinov, rezervoarjev, razdelilnikov, drobilnikov ali ciklonov.Sistemi za prepreèevanje eksplozije bodo odpravili nastanek visokih pritiskov med eksplozijo. Vsak senzor in tlaèni senzor, krmilne plo¹èe, HRD cilindri in nerjaveèe ¹obe so name¹èeni na naèrt du¹enja.Zaèetni izolacijski sistem je naèrt, katerega prednostni cilj je najprej zmanj¹ati uèinke eksplozije. Tu govorimo o tak¹nih napravah, kot so protipovratni ventili, hitro delujoèi sorniki, eksplozijsko varni dimniki in hitri ventili.Ne smemo pozabiti, da so sistemi za za¹èito pred eksplozijami pijaèa iz zahtev zaupanja in higiene pri delu.