Pav alni znesek in blagajna

Veè kot dva tisoè eksplozij vnetljivih snovi, prahu in plinov letno se usmerja v Evropo, s ciljem unièenja strojev, po¹kodb opreme in domov, vendar ne redko zaradi izgube dobrega ¾ivljenja. Eksplozija lahko ustvari eksplozivno ozraèje, ki nastane zaradi situacije, ko se me¹anica zraka, vnetljivih plinov, hlapov ali prahu izvaja, obdeluje in hrani v prisotnosti kisika. Najveèja verjetnost eksplozivne atmosfere je vedno v kemijskih interesih, rezervoarjih, rafinerijah, elektrarnah, lakirnicah, èistilnih postajah in morskih pristani¹èih ter letali¹èih.Direktiva ATEX je bila ustanovljena kot prostovoljno pravilo za opremo, ki se prodaja v Evropski uniji in se uporablja v skupini, ki je izpostavljena nevarnosti eksplozije. Od trenutka, ko je v ATEX direktivi, mora biti ta celoten model naprave ATEX certificiran in pogost znak. Direktiva ATEX 94/9 / EC zahteva, da proizvajalci dobavljajo elektrièno opremo za uporabo v potencialno eksplozivni atmosferi z ustreznim certifikatom. Po drugi strani pa so zaposleni zajeti v ATEX direktivi 99/92 / EC, ki doloèa zahteve za izbolj¹anje zdravja in varnosti ljudi, ki sedijo v skupini, izpostavljeni eksploziji. Direktiva ATEX 94/9 / ES se uporablja za opremo, ki ima vir v¾iga, saj je v njihovi uspe¹nosti mo¾na elektrièna razelektritev, pojav stalne elektrike in vi¹je temperature. Èeprav je direktiva ATEX osnovna uredba, je mogoèe med koristmi obravnave te doloèbe nadomestiti:

http://si.healthymode.eu/multilan-active-priprava-na-znatno-izboljsanje-sluha/Multilan Active. Priprava na znatno izboljšanje sluha

zagotavljanje varnosti na delovnem mestu za zaposlene v industrijskih interesih, \ tomejevanje gospodarskih izgub zaradi morebitnih okvar ali izpadov pri delu,zagotavljanje potrebne kakovosti dodatkov za komercialni nakup v dr¾avi Evropske unije,usklajevanje varnostnih in higienskih storitev za odgovorne osebe.