Periodieno usposabljanje in enirskih in tehnienih delavcev

Hallu MotionHallu Motion. Korektivni aparat za prilagajanje velikega prsta

Zasilna razsvetljava se nahaja v ¹e bolj priljubljenem delu objektov. To so predvsem poslovne stavbe, industrijske dvorane, razlièna delovna mesta, pa tudi ¹ole in visoke ¹ole. Dana¹nji èasi zasilne razsvetljave so ¹e vedno priljubljeni v zasebnih sobah - enodru¾inskih hi¹ah in prostorih.

Naprave za zasilno razsvetljavo so nastavljene tako, da nenadno izklop elektriènega napajanja ne povzroèi neprièakovanega izklopa razsvetljave. V dobrih stvareh bi lahko tak¹en pojav prinesel katastrofalne rezultate, na primer v interesu dela, kjer delujejo stroji z gibajoèimi se elementi, ki jih ne za¹èiti noben pokrov. Zato so bile v zakonu o gradbeni¹tvu doloèene tudi ustrezne doloèbe o nujnosti uporabe naprav za zasilno razsvetljavo.Zasilna razsvetljava lahko pomeni daljnose¾no naèelo. Lahko ¾ivi z enojnimi svetilkami, v katerih se izvleèe majhna baterija. Napolnjena je med normalnim delovanjem elektriènega omre¾ja, medtem ko se med upadom napetosti zasilna razsvetljava avtomatsko preme¹a in polni elektriko iz baterije. Ta pristop zahteva dodajanje dodatne ¾ice v fazo razsvetljave, ki je fazni proces s konstantnim napajanjem, ne glede na polo¾aj stikala za luèi. Dobro bi bilo, èe bi bil vir svetlobe v okvirju led ¾arnica, ker uporablja veè tokov. LED varnostna svetilka omogoèa uporabo navadnih LED svetilk, ki so preproste za trgovanje, ni potrebe po nakupu posebnih ¾arnic pri proizvajalcu.Centraliziran vir energije je drugaèen naèin delovanja sistema zasilne razsvetljave. V drugi sobi se zbere niz visoko zmogljivih baterij, ki vam omogoèajo, da postavite svetlobo v vse va¹e domove do nekaj ur. Za podalj¹an delovni èas razsvetljave in dodatno mo¾nost uporabe energije pri naslednjih napravah so usmerjeni tudi generatorji.