Posoda za ivila z alegrom delilniki

Embala¾a se uporablja predvsem za skladi¹èenje hrane in njeno za¹èito pred po¹kodbami, saj obstaja veè naèinov, npr.

Profolan

Vreèe se dajejo varilcem, kar zagotavlja, da bo tako shranjena hrana ostala dlje èasa sve¾a in da se bo njen rok trajanja znatno podalj¹al. Igra, zato so tak¹ni paketi odporni na trganje in zelo tesen. Izdelani so iz dobrih izdelkov, ki ne spreminjajo okusa ali lastnosti shranjenih ¾ivil. Med vakuumsko embala¾o lahko loèimo eno in veè veènamenskih vreèk.V poslovnih in ¾ivilskih skladi¹èih, obièajno embala¾i za enkratno uporabo, razliène debeline, v kateri se hranijo materiali, kot so sir, prekajeno meso, klobasa in predvsem ribe in telo. Uporaba tak¹nih vreèk je mo¾na, vendar v primeru, da ima stroj za vakuumsko pakiranje, ki sesa zrak in tesni ¹ive. Celoten postopek je videti takole: iz valja mora biti del vreèke loèen v velikosti, ki ustreza doloèenemu izdelku, ki je sestavljen s strani, vstavi hrano in nato sestavi drug del. Tak¹ne jedi so ustvarjene ne samo za potrebe ¾ivilske industrije, temveè tudi za gospodinjstva.Embala¾a za veèkratno uporabo, za razliko od tistih za enkratno uporabo, ki jih ni mogoèe ponovno uporabiti, se lahko uporabi do petdesetkrat. To je posledica uporabe posebne zraène èrpalke. Tak¹ne vreèke so priljubljene predvsem v domaèih ¹katlah, priporoèene pa so za shranjevanje drugih vrst ¾ivilskih izdelkov, v hladilnike, zamrzovalnike, lahko pa tudi za peko. Prav tako nudijo prilo¾nost za prihranek èasa pri pripravi hrane, saj skraj¹ajo postopek mariniranja izdelkov veèkrat, na primer, ko se v tak¹no vreèko doda marinirano telo, je za to potrebno dvajset minut.Vakuumska embala¾a bo popolnoma za¹èitila ¾ivila, èe boste upo¹tevali doloèena pravila. V embala¾i shranite majhno kolièino hrane in pred vstavljanjem hrane si umijte roke ali si oblecite rokavice za enkratno uporabo. To bo prepreèilo vstop bakterij v embala¾o.