Poznavanje jezikovnih in jezikovnih kompetenc tudentov

Stro¹ki in praksa so sorazmerno nov naèrt in se ¾e vse bolj uveljavljajo med direktorji, predsedniki ali lastniki podjetij. Njihov interes ni samo predmet in razvoj. Usposabljanja, specifièna za industrijo, so preprièala vsako posamezno osebo, ki leti na preprost in ¾iv naèin, da bi poveèali svoje profile in znanje.

https://star-dt.eu/si/

Tematski teèaji so odlièen naèin za kratkoroèno pridobivanje novih znanj. Med intenzivnim usposabljanjem, med katerim se napovedujejo najpomembnej¹a vpra¹anja in vpra¹anja, je preveè naloge, da poslu¹alca seznanite z vsebino in mu poka¾ete elemente. Zahvaljujoè dobro strukturiranemu uènemu programu so se informacije prenesle v doloèeno in kratkoroèno re¹itev za poslu¹alca, zaradi èesar jo hitreje in s tem hitreje kupuje novo znanje, ampak celo ¹ir¹e dojemanje sveta ali industrije, v kateri deluje.

Teèaji in usposabljanje so odlièna metoda za razvoj doma, ne pa za poklicno kariero, ampak za osebnost. Ne samo, da se je veliko ljudi spra¹evalo, s katero strategijo bi se lahko seznanili, na primer DIY, ¹ivanje, kuhanje ali uèenje novega tujega jezika. Predhodni uèbeniki niso vedno imeli pravega sporoèila, poleg tega pa niso imeli praktiène strani, ki bi poveèala kognitivne sposobnosti.

Nova oblika izobra¾evanja, ki se ukvarja s stro¹ki in vajami na katerem koli izbranem podroèju, daje upanje za rast na podroèjih, ki so do sedaj, predvsem zaradi zahtevnih nalog ali razvitih uèbenikov, ostala nerazpolo¾ljiva. Teèaji in mened¾ment ponujajo tudi vrsto vizualnih re¹itev, ki omogoèajo veè informacij o vpra¹anju in elementu. Poleg tega bo v obliki zapletene pomoèi vedno podal oseba, ki izvaja usposabljanje. Zagotovo je enostavno odgovoriti na najpomembnej¹a vpra¹anja, razlo¾iti vpra¹anje v ¹ir¹em smislu, torej preprosto pojasniti nekak¹no vrsto, ki iz obièajnih razlogov ni vkljuèena v tradicionalni uèbenik. Usposabljanje je torej novo sredstvo za tesno izbolj¹anje kvalifikacij in ¹e vedno o¾ivitev dodatnih ve¹èin.