Preskus onesna evanja zraka

Zrak je temeljni vidik vsakega èlove¹kega bitja. Pri dihanju v pljuèa se ne absorbirajo samo snovi, ki spodbujajo razvoj, ampak tudi slabe uèinke na zdravje. Gost nima notranjega filtra, ki je v sto odstotkih dovoljen za filtriranje neèistoè v zraku, stopnja njegovega organizma pa je odvisna od okolja, v katerem stoji.

Flexa Plus NewFlexa Plus New - Učinkovita rešitev skupnih problemov

V mestih se èuti veèja onesna¾enost, ki je med drugim posledica veèjega ¹tevila avtomobilov na razdaljah in ¹tevila industrijskih tovarn, ki je bolj pogosto povezana z dobrim zrakom, ki povzroèa manj vozil in veliko rastlinje. Drevesa in grmièevje se uvr¹èajo med prave èistilce zraka, ki prepreèujejo degradacijo naravnega okolja. Èlove¹ka dejavnost, ki se nenehno razvija, ¾eli uporabljati vse bolj napredne re¹itve na ravni varovanja zdravja in okolja. Primer tak¹nih dejavnosti predstavljajo tovarne, ki se ukvarjajo z industrijo za veliko moè, vèasih zaposlujejo na stotine ljudi. Problem, ki se pojavi v bolj popolnih prodajalnah, je pra¹nost zraka, ki se pojavi med delovanjem izdelkov. Onesna¾enje v okolju negativno vpliva na zdravje zaposlenih in ovira pravilno opravljanje nalog. Pijaèa sredstev za razlago tega problema je oblikovanje sistemov za odstranjevanje prahu v ozadju dela, v katerem se pojavi velik del nepotrebnega prahu. Tak¹en zaplet se pojavlja med drugim v mizarskih delavnicah, kjer prah in lesena ¾agovina negativno vplivata ne le na zaposlene, ampak tudi na dodatno opremo, kar zmanj¹uje njihovo funkcionalno stanje. Wióry ne predstavlja le gro¾nje za zdravje in produktivnost zaposlenih, ampak tudi za varnost obrata. So vnetljiv in èe se pojavijo iskre, se lahko vnamejo. Dobro zasnovan sistem za zbiranje prahu je torej za¹èita za lastnike, ki ne samo, da ni treba skrbeti za tehnièno stanje obrata, temveè tudi za veliko skupino bolni¹kih dopustov med zaposlenimi.