Prezraeevanje eetin

Nepravilna namestitev pra¹ne ekstrakcije in centralnega sesanja povzroèa veliko nevarnost eksplozije. Zato je treba vsako napravo izdelati v skladu s sedanjimi standardi, uvedenimi v naèelu ATEX, tako imenovano atex instalacijo.

Identifikacija in ocena tveganja eksplozijeDa bi pred zaèetkom izbrali dobre oblike za¹èite namestitve, moramo prepoznati in dodatno prepoznati njegove naj¹ibkej¹e toèke. V sodobnem projektu izvajamo ti Ocena eksplozivnega tveganja na izvr¹ilni ravni. Ta raven gradiva za projekt projekta vsebuje niz priporoèil. Po izvedbi bo za program pripravljen dokonèni dokument o oceni tveganja eksplozije ali eksplozijski za¹èiti.

Zmanj¹anje tveganja eksplozijeNavsezadnje se za zmanj¹anje nevarnosti eksplozije priporoèajo naprave, kot so antistatièni ali prevodni vlo¾ki za filtriranje, elektrièna in neelektrièna oprema z ATEX certifikatom, vgrajena nadzorna in merilna oprema ter ozemljitev.

Zmanj¹anje uèinkov eksplozijeIz bistva dela ni mogoèe odpraviti nevarnosti eksplozije vse do konca. Zato se skupaj z zahtevami obeh direktiv ATEX uporablja za¹èita pred eksplozijami v in¹talacijah.

Dobave za zbiranje prahu in centralno vakuumiranje se dobavljajo na kljuè. To pomeni, da strokovnjaki prevzamejo polno odgovornost za celovito izvedbo vsake faze nalo¾be - od zasnove, proizvodnje vseh komponent sistema do monta¾e in zagona novo name¹èene instalacije.

Prihranki z optimizacijoPoseben poudarek je bil namenjen optimizaciji filtrirnih naprav v smislu energetske uèinkovitosti in uèinkovitosti odstranjevanja prahu. Te dejavnosti slu¾ijo prièakovanemu finanènemu uèinku, predvsem pa prispevajo k varovanju naravnega okolja na¹e dr¾ave.

Uèinkovita in zelo uèinkovita hkratiFiltracijski material ima najpomembnej¹i element uèinkovitega in naravnega elementa sistema za odstranjevanje prahu in centralnega vakuumskega èi¹èenja. Ustrezno izbrano zagotavlja visoko èistost zraka proti prahu brez upo¹tevanja delovnih pogojev. Zato so ga in¾enirji izbrali za doloèeno investicijo nekaj èasa.