Prihranke v industrijskem obratu

Mnogo dejavnikov se poveèa na rezultat uspe¹nega proizvodnega obrata. Natanèna izbira proizvedenih izdelkov, za katere trg zahteva povpra¹evanje, je popolnoma enaka. Ne smemo pa pozabiti, da je kakovost ponujenih izdelkov odvisna od uporabljene tehnologije stvari in pogojev, ki jih bomo dali v proizvodnih halah.

Naèrtovanje sistemov za odsesavanje prahu - vse se umakne iz zasnove©tevilne industrijske panoge zahtevajo profesionalen in individualno zasnovan prezraèevalni sistem, povezan z metodo odstranjevanja prahu. Izhajati moramo iz dela s hrano in opraviti na podroèju metalurgije ali livarstva in zagotoviti delovne pogoje, ki bodo ustrezali standardom, ki so potrebni za posamezne industrije. Projekt sistema za odsesavanje prahu gradi sisteme za zbiranje prahu, ki upo¹tevajo vrsto poslovanja, pa tudi pohi¹tvo in materiale, iz katerih èrpa v proizvodnih halah. Obstaja tudi pomembna lokacija kanalov za kanale, ki se morajo odra¾ati v stanovanju pra¹ne tvorbe. V bli¾ini delovnih mest, ki so ¹e posebej izpostavljena poveèanemu ¹tevilu onesna¾evalcev zraka, je koristno uporabiti lokalno bivanje, delovne oderje ali posebne pokrove. Odstranjevanje prahu na izvoru njihovega izvora prispeva k izbolj¹anju delovnih pogojev in izbolj¹anju proizvodnje. Ni obièajno, èeprav lahko dovolimo uporabo ¹tevilnih virov toèkovnega prezraèevanja. V tem primeru lahko uporabimo sistem za èi¹èenje zoniranega zraka v celotni proizvodni hi¹i, ki je dobro zasnovan tako, da pobira prah s tako uèinkovito uèinkovitostjo kot instalacije na doloèenih delovnih postajah.

Vrednost te re¹itveNaroèanje posameznega projekta sistema za zbiranje prahu prina¹a ¹tevilne oprijemljive koristi, ki jih moramo zavedati. Potem pa ni prostora samo za zdravje zaposlenih, temveè tudi za dvig ravni zanesljivosti proizvodnih linij. Novi in tehnolo¹ko napredni sistemi za filtriranje zraka morajo podpirati vsak proizvodni obrat, ki se ¾eli pohvaliti z najkakovostnej¹imi izdelki.