Program in vdelana programska oprema

Program enova je bil pripravljen predvsem za podjetja, ki povzroèajo komercialne, storitvene in proizvodne dejavnosti. Sistem verjetno ¾ivi zelo enostavno, kar ima veliko prednost za ta standard programov.

Èrke, ki jih izdela uporabnik, so lahko dostavljene z edinstvenimi opisi. Mo¾nost urejanja standardnih seznamov je zelo ¹iroka korist organizma, kar bo omogoèilo dobro odstranitev trenutno nepotrebnih stolpcev ali dodajanje specifiènih spremenljivk. Informacije se lahko tudi hitro filtrirajo in razvrstijo, kar daje skupini vse parametre. Program trgovanja enova ima funkcije iskanja in vse ¹tevilo zapisov je zagotovo prosto omejeno na tiste z ¾elenim izrazom. Uporaba funkcij programa enova ne zahteva namestitve polne razlièice MS Officea, naèrt pa je edinstveno povezan z najnovej¹o programsko opremo, zahvaljujoè kateri je mogoèe podatke v model preprosto izvoziti v preglednico MS Excel. Uporabnik po urejanju izbranih informacij v Officeovem paketu jih bo verjetno bolj uvozil v trgovinski program enova. Zelo nevarna znaèilnost te zbirke je mo¾nost sodelovanja s paketi Open Office. Programska oprema Enova je namenjena vlagateljem, ki delujejo na vseh podroèjih, vendar je nemogoèe zadovoljiti potrebe vseh, ki so na voljo, predvsem poroèila in prakse. Na sreèo lahko zahtevane komponente naroèite iz integratorjev. Med naslednjim programom posodobitve, poroèila in podatki niso ogro¾eni. Program enova trade ima dve skupini: dobro in platinasto, ki sta zelo ranljivi in olaj¹ata registracijo in podajanje datotek v moènostnih formatih. Sistem, ki se uporablja in se prosto prilagaja potrebam kupca. Program zagotavlja razmerja med dokumenti, tako da jih je mogoèe opravljati brez podatkov. Sistem enova zagotavlja mo¾nost kopiranja posameznih dokumentov ali podvajanja celotnih dru¾in (primer je lahko kopiranje raèunov iz zadnjih mesecev brez potrebe po shranjevanju podatkov in kolièine partnerja. Dokumenti se lahko izrazijo na standardni naèin, ki je koristen v posebnem ali dobrem naèinu, z mnenjem doloèenega podjetja. Zaradi teh zmogljivosti je program enova idealen za dobro poznan sistem pretoka dokumentov.