Raeunalni ki sistem

V angle¹èini naèrtovanje virov podjetja ne pomeni niè novega, kot je naèrtovanje virov za podjetja. Zato je sistem erp naèin, kako uèinkovito naèrtujemo upravljanje celotnih rezerv dru¾be. Tako obstaja tudi definicija, v kateri se informacijski sistemi uporabljajo za podporo upravljanju blagovnih znamk ali skupnemu sodelovanju, ki med seboj sodelujejo v doloèenem podjetju.

Optimizacija virovTo pi¹ejo tako, da zbirajo podatke in omogoèajo, da se zdravljenje izvede na predhodno zbranih informacijah. Ta podpora je lahko rezultat katerega koli ali dela ravni upravljanja in omogoèa optimizacijo virov, ki jih podjetja nameravajo uporabiti, in procesov, ki jih razvijajo. Obstaja nekaj naèinov ERP sistemov, ki jih prilagodimo razredu integriranih informacijskih sistemov. Pijaèe iz njih je modularni sistem, ki se izra¾a iz neodvisnih, vendar sodelujoèih aplikacij. Drugi je integrirani sistem, izdelan iz samo informacijske baze in ene poslovne platforme, v kateri ni izmenjave med moduli.

Razvoj sistemov MRPSistemi za naèrtovanje poslovnih virov niso niè drugega kot razvoj sistemov MRP II. Nekatere njihove komponente so osnova za podatke. Zadevni moduli imajo obièajno naslednja podroèja: prodaja, upravljanje informacij z mo¹kimi, nabava, skladi¹èenje, raèunovodstvo in finance. Ti sistemi nam pogosto omogoèajo preverjanje pravic za stike s potro¹ni¹kimi podatki. Drug pomemben del teh naèinov je, da uporabnikom omogoèimo izvajanje procesa naèrtovanja, govor o podatkih sprememb, kot je razmi¹ljanje o alternativnih re¹itvah ali korekciji. Re¹itve, ki jih ponuja skupina, na primer predstavljajo spremembo velikosti izvajalca. Trenutno ERP sistemi z obrokom, imenovanim zgornje in srednje police, naèrtujejo svojo platformo za razvoj aplikacij.