Raeunovodski program zver

Program enova je finanèni in raèunovodski naèrt, ki v obdobju zagotavlja celovito storitev tako raèunovodskega kot gospodarskega podjetja. Ta storitev se veèinoma uporablja na podroèju vodenja evidenc, objavljanja tega imenika, priprave izjav in poroèil, tako tekoèih kot tudi periodiènih.

Enova program med drugim omogoèa vodenje dnevnika s pologom pod novinarjev. Poleg tega vam omogoèa, da prijavite DDV na nakupe in prodaje. Poleg tega vam daje mo¾nost dokumentiranja dokumentov. Govorim o dokumentih, ki niso raèuni - na primer banèni izpiski, spomeniki, uvozni dokumenti, gotovinska poroèila ali plaèilni listi. Ta program vam omogoèa tudi primerjavo bilanc in prometa. Prav tako vam omogoèa, da z izvajalci polo¾ite tudi plaèila za naèrtovanje plaèil. Omeniti velja dejstvo, da vam program enova omogoèa, da zabele¾ite valutne poravnave. To se opravi skupaj s tabelo teèajev ter z avtomatskim izraèunom in evidentiranjem teèajnih razlik.Vodenje dnevnikov v tem programu vam bo omogoèilo, da jih razdelite v doloèbe dokumentov doloèene vrste. Zapisi dokumentov bodo omogoèili njihovo samodejno objavljanje v dnevnike. Program ima veliko preglednih evidenc o DDV. DDV se lahko poravna z uporabo denarnih sredstev in èasovnih razmejitev. Program vam ponuja tudi mo¾nost vodenja gotovinskih in banènih poroèil. Poleg tega bo kupil tehtnice in promet za fotografijo. Omogoèa opredelitev bilanc podjetij.Okra¹en program trenutno obstaja v dokumentaciji, ki omogoèa zaraèunavanje s strankami. Tu govorim najprej o obrestnih zapisih, opominih, prenosih, potrditvah bilance.Program enova bo kupljen za podporo upravljanju èlove¹kih virov. Obstaja veliko visokih funkcionalnosti, ki se nenehno ¹irijo, zato se priporoèa podjetjem s polnim uspehom. Skratka, program enova je idealen finanèni in raèunovodski sistem.