Raeunovodski urad je breza

Èe nameravate odpreti svoje podjetje, morate to storiti glede na va¹e interese. Da imamo vtis v raèunovodskem polo¾aju ali v tekoèem teèaju, za katerega menimo, da je ustrezna priprava, je vredno odpreti raèunovodsko pisarno.Raèunovodski urad lahko odpre vse ¹tevilke, ki imajo mo¾nost zakonitega delovanja.

Ne, da tudi vi ¾ivite obsojeni na kazniva dejanja zoper premo¾enje, verodostojnost dokumentov, gospodarski promet in trgovanje z denarjem, tudi za vodenje knjig, ki niso v skladu z zakonom. Pogoj je dodatno zavarovanje odgovornosti. Najprimernej¹a oblika ustanavljanja podjetja za mlade je edini lastnik, ki zahteva predlo¾itev obrazca CEIDG-1. Èe bomo poravnali finanène osebe, ki ne opravljajo poslovne dejavnosti, moramo pridobiti davèno blagajno. Ne prepozna namena vzpostavitve poslovnega raèuna v banki, lastnik podjetja ga lahko uporabi iz preprostega. Drugi stro¹ki, ki èaka bodoèemu podjetniku, je licenèni raèunovodski program in raèunalnik. Stanovanje, v katerem bo pisarna, bo zagotovo va¹ dom ali dom, za katerega ste zakonsko upravièeni (pogodba o najemu, posojanje, notarsko dejanje. Na posameznem zaèetku verjetno ne bomo gostili mo¹kega in lahko zaposli pripravnika za la¾ja dela. V moèi, da bi pri¹li k nam knjigo z obdobjem, mislim, da bomo morali pomagati. Pri odprtju raèunovodske pisarne ne pozabite na oglas. Zanimiv projekt je novica v tisku ali po¹iljanje ponudb po elektronski po¹ti zaprtim podjetjem. Mi lahko in vlagamo v ogla¹evanje doma, kar bo prihodnjim strankam omogoèilo, da nas najdejo v bli¾nji prihodnosti. Ne pozabite ponuditi konkurenènih cen na samem zaèetku, kar nam bo pomagalo pridobiti nova imena.Èe ravnamo iskreno in vestno, bomo pridobili zaupanje, da bomo pridobili ¹ir¹o klientelo. Na zaèetku pa se moramo obvladati z vzdr¾ljivostjo in na rezultatu je te¾ko izvesti.