Razvoj informacijske tehnologije

Zelo intenzivna rast tehnologije je pomenila, da imajo dana¹nje blagajne veliko razliènih funkcij, ki ne omogoèajo le evidentiranja prodaje, temveè tudi olaj¹ajo upravljanje enote, celo izbolj¹ajo storitve za stranke, skraj¹ajo èas, potreben za inventar, omogoèijo nadzor velike blagajne in nadzor. inventarja.

Za blagajne Novitus je znaèilna visoka funkcionalnost, delo z vsemi vrstami naprav, z njimi se lahko pove¾emo, na primer raèunalnik, èitalnik èrtne kode, èitalnik magnetnih kartic in èitalnik èip kartic, terminal za plaèilne kartice ali elektronska lestvica. Z eno besedo, dana¹nje blagajne sodijo v nekoliko bolj zapletene elektronske naprave kot tiste, ki so bile izdelane pred nekaj leti.

Katere vrste blagajn imamo? Blagajne obièajno ¹tejemo v dve skupini - blagajne elektronskih blagajni¹kih blagajn v kratkih, ECR in blagajne elektronskih prodajnih mest - POS, znane tudi kot raèunalni¹ke blagajne. Ti dve metodi blagajne imata veè razliènih mo¾nosti, kar je izpeljava njihovih tehniènih parametrov. Preprosto povedano, ERC-jeve blagajne imajo zelo omejene mo¾nosti raz¹iritve in izgradnje v stiku s blagajni¹kimi centri POS, vendar so za njih znaèilna omejena ozave¹èenost in stalno name¹èena programska oprema. Osnovni pomnilnik za blagajne ERC ima zmogljivost 1 do 8 MG, tako da po veè letih uporabe ni veè v okolju in je primeren za zamenjavo. Obstaja ¹e ena zanimiva razlika - èeprav lahko povezujemo druge periferne enote z valuto ERC, hkrati pa v tekoèem raèunalniku ni mogoèe izvajati prodaje iz obdobja raèunalni¹kega programa - do zadnjega potrebujemo blagajno.

Med blagajnimi ERC loèimo:- prenosna gotovina - z nizkimi splo¹nimi merami in z omejenim obsegom funkcij. To so orodja, ki so med drugim namenjena tistim uporabnikom, ki izdajajo raèune, katerih vsebina se ponavlja.- blagajne z enojnimi sede¾i - ne morejo biti veliko veè kot mobilne blagajne, lahko jih pove¾ete z lestvico, raèunalnikom in bralnikom kod ter v sodobni vaji nekaj, kar bo nadomestilo njihovo obliko.- sistemske blagajne - opremljene z veèjimi podjetji, v katerih je veliko blagajn.

POS blagajni - so izjemno tehnolo¹ko napredna skupina snemalnih naprav. Seveda jih je treba zamenjati z raèunalniki, ki so prilagojeni evidentiranju prometa, in dodatno izvajati veè novih funkcij, ki so povezane s skladi¹èenjem blaga, kot tudi njihovo prodajo.