Slu ba za prevajanje iz ruskega gdanska

Prevajalec je oseba s filolo¹ko izobrazbo, ki lahko zaradi znanja vsaj dveh jezikov prevede ustne izjave ali besedilo iz izvornega jezika v ciljni jezik. Postopek prevajanja ne zahteva le sposobnosti razumevanja in interpretacije besedila, ampak tudi zmo¾nost komunikacijskega izra¾anja njenega naèela v naslednjem jeziku. Zato je poleg jezikoslovnih kompetenc prevajalska pisarna dobro seznanjena s svojo specializacijo, pa tudi s celovitimi informacijami in zmo¾nostjo hitrega pridobivanja informacij in priprave. Poleg visokih vsebinskih kompetenc mora prevajalec navdihovati tudi zaupanje na obeh straneh komunikacije.

Tolmaèi olaj¹ajo komunikacijoTolmaè se osredotoèa na omogoèanje komunikacije s prevajanjem vodenega ali znakovnega jezika, kar omogoèa pogovor med dvema sogovornikoma, ki ne moreta pogovarjati v zadnjem jeziku. Med tolmaènimi storitvami v prestolnici, ki se nana¹ajo na tolmaèenje, je posebej priljubljen simultani in konsekutivni tolmaèenje. Soèasno je to trenutni prevod brez predhodno pripravljenega besedila, ki se odvija hkrati s pozornostjo, ki jo izra¾a govornik. Velika sreèanja in konference so najpogostej¹a situacija, ko se priporoèa simultano tolmaèenje. Tolmaè stoji v zvoèno izolirani kabini, kjer poslu¹a govornik preko slu¹alk in hkrati naredi prevod, ki ga udele¾enci poslu¹ajo skozi slu¹alke.

Konsekutivno tolmaèenje je vse manj pogostoKonsekutivni tolmaè ima nekaj la¾jih nalog, saj govori z uporabo posebnega snemalnega sistema in ¹ele nato sledi besedi govorca v ciljnem slogu. Takrat je bilo to trenutno ustno prevajanje. Danes obstaja enaka oblika, ki jo razlaga simultano tolmaèenje, ki je s pomoèjo naprednih tehnologij vedno bolj priljubljena. Konsekutivno tolmaèenje je namenjeno in praktièno, saj je sprostitev izvirnega besedila v ciljnem slogu dalj¹a zaradi sprostitve v èasu, ki je potreben za snemanje izraza. Medosebne ve¹èine, ki so koristne za poklic tolmaèa, so lep spomin, odlièna sposobnost koncentracije in sposobnost dela pod pritiskom.