Storitve blagajne in terminala

Vsaka namestitev mora biti primerna, prav tako pa mora paziti na elektrièni ¹ok. Tak¹na varnost za doloèen namen je uèinkovita z ozemljitvijo, ki izhaja iz povezave med drugimi kovinskimi konstrukcijami stavbe.

Fresh Fingers

Ko govorimo o ozemljitvi, raèunamo na zadeve pred vsako ¾ico, ki jo povzroèi vodnik. Ta kabel veèinoma pove¾e elektrificirano telo s tlemi. Tak¹na kombinacija ima za posledico dejstvo, da elektrificirani organ prejme ali posreduje ¹tevilne stro¹ke, ki so nevtralizirani. Ozemljitev je povezana z nekaj deli. Predvsem je treba upo¹tevati dele sistema in ozemljitvene ¾ice, povezovalne ¾ice in ozemljitveno sponko nabiralnikov, ozemljitveno palico in ozemljitvene ¾ice.Dokazati ozemljitev, lahko poimenujete nekaj njihovih znakov. Najprej so za¹èitne ozemljitve, ki imajo kombinacijo kovinskih delov, ki vodijo elektriène naprave z ozemljitveno elektrodo. Sedanja zemlja je predvsem sredstvo za za¹èito pred elektriènim udarom. Druga vrsta je funkcionalna podlaga. Imenuje se veè delovne povr¹ine. Z njihovo opredelitvijo lahko ugotovimo, da obstaja ozemljitev doloèene toèke v elektriènem tokokrogu. Glavni namen tega ozemljitve je predvsem dobro obratovanje elektriène opreme tudi v moteèih pogojih, pa tudi v enostavnih. Zagotavlja podporo za nizkonapetostno omre¾je. Ta za¹èita se izvaja proti uèinkom vi¹jih prehodov napetosti. Obièajno se izvaja v napravah, kot tudi v vseh elektriènih napravah, ki so natanèno integrirane v distribucijsko omre¾je ali pa so napajane iz sistema z napetostjo veèjo od 1 kV. Govorim o napajanju preko pretvornika ali transformatorja.Drugi model je za¹èita ozemljitve. Njegovo prvo vpra¹anje je predvsem funkcija izvedbe atmosferskih izpustov v tla.Ta vrsta tal se imenuje pomo¾na. Obièajno se uporablja pri po¾arnih projektih. Prav tako jih je mogoèe dati v merilne in varnostne ekipe.