Storitve elektriearjev

Najpogosteje uporabljena oblika za¹èite je trenutna za¹èita, predvidena v elektrièni gradnji. Naloga je za¹èititi sprejemnike, motorje, transformatorje in razdelilnike, vendar je njihova najpomembnej¹a predpostavka zavarovati ¾ice. Metoda za¹èite pred kratkim stikom je ¾e veè let enaka. Te¾ja tehnika je prostor z za¹èito pred preobremenitvijo. Izbira varnosti zahteva uèinkovitost za¹èite, kot tudi dolgoroèno preobremenitev ¾ic in kablov.

Man Pride

Vzorci in smernice za izdelavo elektriène opreme doloèajo minimalne zahteve, ki jih ¾elijo namestiti naprave, ob upo¹tevanju varnostne naprave, kot je npr vrsta varnosti, èustva in uèinkovitosti ter lokacije. Obstajajo situacije, v katerih so potrebe bolj zahtevne in varnost je treba potrditi. Poudarek na toku vsebuje pomen, v katerem bo montirana instalacija. Èe gre za poseben polo¾aj, ki je izpostavljen okvaram elektriènih instalacij, se zahteve glede kakovosti samodejno ustavijo precej vi¹je.Za¹èita pri kratkem stiku je pogosto uporabljena vrsta za¹èite. Obvezna ¾ivljenjska doba v vseh elektriènih tokokrogih in s tem na posameznem zaèetku, v sobi vodi iz tokokroga, pa tudi tam, kjer se zmanj¹a obremenitev ¾ic, na primer z zmanj¹anjem preènega prereza ali drugaènim vodilom. V nasprotju z videzom, dajanje za¹èite kratkega stika na vejo veje podru¾nic ni tako vsakodnevno in enostavno, kot se zdi. Pomembno jih je dati na prelomih, ki niso ni¾ji od 3 m od tega novega elementa. Zaradi tega je element iz veje do za¹èite dimenzioniran tako, kot je bil name¹èen varnostnik, ta pristop vodi k dejstvu, da je verjetnost nastanka kratkega stika v zadnji epizodi slaba. Enak odnos je opazen tudi v zvezi s kabli, ki povezujejo energetske vire, vkljuèno s transformatorji, baterije ali generatorji s stikalno napravo, èe se varnost nahaja v stikalni napravi, na robu tokokroga. Ti dve izjemi se ¹tejeta za neobstojeèo, èe obstaja kratek stik, ki je za¹èiten pred kratkim stikom.Opisano vpra¹anje, ki ga je treba plaèati, je bilo zelo izèrpno in nekaj uporabljenih, vendar so dejansko v domaèi konstrukciji vseh nas.