Tehnieni prevodi gdanska

Direktiva atex je izjava, ki jo je izdala Evropska unija in ki obravnava zahteve, ki jih morajo izpolnjevati izdelki, ki se kasneje uporabljajo v potencialno eksplozivnih atmosferah. Direktiva atex obvezuje vsakega proizvajalca tak¹ne opreme, da pridobi ustrezen certifikat, ki potrjuje skladnost tehniène dokumentacije in status obroka s stalnimi varnostnimi zahtevami, ki jih pred proizvodi.

Direktiva opredeljuje razliène znake glede na vrsto opreme ali naèin njene nadaljnje uporabe. Pomembno vpra¹anje obstaja in doloèa ustrezno razvrstitev eksplozijsko ogro¾enega obmoèja. Oceno opravi posebno podjetje, ki z zakonom uporablja potrdila o skladnosti za izdelke atex.

Direktiva atex razvr¹èa tudi skupine ustreznih naprav, za¹èitenih pred eksplozijami, ki so odgovorne za za¹èito opreme pred eksplozijami, in delavce pred resnimi po¹kodbami ter mo¾nost izgube ¾ivljenj.

Le malo podjetij na Poljskem ima pravico pregledati in videti èlanek ter mu dati potrdilo o sinhronizaciji z informacijami o atexu. Kdor bo zahteval nakup opreme za za¹èito pred eksplozijami ali bo primeren za uporabo na obmoèju, kjer obstaja nevarnost eksplozije, se mora osredotoèiti predvsem na preverjanje, ali ima izdelek ustrezen dober certifikat od atex.

Predvsem mora vsak, ki proizvaja opremo, namenjeno tak¹nim namenom, predlo¾iti tak¹en dokument, ki je v skladu z direktivo potreben za prodajo tak¹nih izdelkov. Zaradi uporabe strogih modelov in dobre izbire podjetij, ki bodo lahko dobila poznej¹e mnenje, je direktiva atex uvedla potrebo po veèji zaskrbljenosti za izdelek, ki se bo kasneje uporabljal na obmoèjih, ki so ¹e posebej izpostavljena dejstvom, skupaj z morebitnimi izbruhi. Bolj je treba zagotoviti, da se bo varnost na mnogih delovnih mestih poveèala, edino udobje pa se bo spremenilo. Seveda lahko pozitivno vpliva le na razvoj tak¹nih podjetij, pa tudi na razvoj samih zaposlenih, ki se skupaj preusmerijo na posebne koristi.