Tehnolo kega razvoja in brezposelnosti

Danes se tehnologija razvija zelo dinamièno. Zdaj upamo, da bomo obèudovali objekte ne samo v makro meji, ampak tudi v ¹e manj¹em obsegu, ki je nano lestvica. Najprej so za ta predmet priporoèeni elektronski mikroskopi.

Motion Free

Trenutno je ena od najbolj raz¹irjenih podjetij, ki proizvajajo razliène vrste optiène opreme, Carl Zeiss AG. Podjetje je bilo odprto leta 1846. Njegovi organizatorji so bili Carl Zeiss in Ernst Abbe ter Otto Schott. Zaradi dejstva, da ima podjetje veliko izku¹enj v umetnosti razliènih vrst optiènih instrumentov, uèinki te institucije izstopajo v zelo ¹irokem razredu. Trenutno je ena najpomembnej¹ih optiènih naprav, ki se uporablja na mnogih univerzah, elektronski mikroskop. Obstaja zadnja oprema, ki uporablja elektronski ¾arek za slikanje. Zaradi tega je mo¾no dvomiti o strukturi snovi do atomskega stanja. Vendar je treba vedeti, da mora biti vzorec elektrièno prevoden, da se preskusi na tej vrsti naprave. Od zadnjega dejavnika, pred zaèetkom presku¹anja, je dodatna naprava prekrita s plastjo kovine. Morate odgovoriti, da je za polo¾aj laboratorijske opreme potrebno veliko izku¹enj. Treba je poudariti, da ¹tudije z zeissovimi mikroskopi ponavadi izstopajo zaradi dobre kakovosti slik, vendar pa mora biti veliko znanje o opremi.Elektronski mikroskopi so neloèljivo orodje, ki se igra med preuèevanjem razliènih materialnih struktur. Vendar je njeno izkori¹èanje veèinoma zelo te¾ko in potrebuje veliko izku¹enj.