Tehnolo kega razvoja in naravnega okolja

Razvoj dana¹nje tehnologije je namenjen gradnji tehnolo¹ko naprednih strojev v kmetijskem, industrijskem, prehrambnem in celo lesnem sektorju. Ti stroji so namenjeni pospe¹evanju in pospe¹evanju proizvodnih procesov v doloèeni industriji. Nedvomno so magnetni separatorji med temi institucijami.

Kaj je tak magnetni separator?Zato so orodja z velikim magnetnim uèinkom (njihova uèinkovitost je odvisna od vrste povpra¹evanja, ljudje èistijo druge ohlapne materiale in preprosto iz kovinskih neèistoè - med drugim:- kovinske opilke- vijaki z maticami- ¾ice- ¾eblje itd.Zahvaljujoè na¹i blagovni znamki, lahko najdejo uporabo na skoraj vseh podroèjih, kjer se prièakuje odlièen razred loèevanja ne¾elenih kovinskih neèistoè od delovnega materiala.

Deluje okus in vrednost magnetnega separatorja?Da bi lahko popolnoma pojasnili delovanje magnetnega separatorja, je treba poznati njihove glavne vrste. Obstajajo med drugim: tramovi in magnetni trakovi, magnetne re¹etke, separatorji predalov, bobni bobni, potovalne krtaèe - znane tudi kot magnetne metle, sto¾ci in nekaj naprednih tehnolo¹kih - roèni magnetni separatorji.

Nosilci in magnetni trakoviNosilci in magnetni trakovi: zgrajeni so nad transportnimi trakovi, tako da lahko izbiram kovinske neèistoèe iz blaga na transportnih trakovih (npr. Zelenjava in sadje. Ta stil magnetnih separatorjev je njegova glavna uporaba v ¾ivilskem sektorju.

Magnetne mre¾eMagnetne mre¾e: to je vrsta magnetnih separatorjev, katerih glavna uporaba je loèevanje magnetnih elementov od vseh vrst razsutega materiala - peskov, granulatov, zrn. Pomemben del loèilnega dela je povr¹ina valjev (mre¾nih re¹etk magnetnega.

Separatorji za predaleSeparatorji za predale: tudi kot je opisano v prej¹njem tipu, zagotavljajo loèevanje mehkih magnetnih elementov od materialov v razsutem stanju, kot so pesek in zrnata zrna. Vendar se konstrukcija predala bistveno izbolj¹a in zahteva postopek èi¹èenja. Ujeti, neza¾eleni elementi padajo na zelo zasnovan do zadnjega predala, ki ga je mogoèe izprazniti na enak naèin.

Separatorji bobnaSeparatorji bobnov: ta vrsta magnetnega separatorja bo odkrila svojo glavno uporabo v industriji plastike, recikliranja in keramike. Bobni in dolgi tip so vgrajeni pravokotno na koncih traènih transporterjev, kjer zagotavljajo konèno èi¹èenje ne¾elenih kovinskih elementov. Zelo dobro se zberejo v ekonomiji separatorjev v kolonah za brusilne stroje.

KrtaèeKrtaèe, znane tudi kot magnetne metle: poznajo svojo prvo uporabo v avtomobilskih metodah, v kovinarskih in tovarni¹kih obratih in povsod, kjer je podlaga kontaminirana s kovinskimi elementi - kovinski opilki, vijaki, ¾eblji, ¾ièni deli itd.

Sto¾èasti separatorjiSto¾èasti loèevalniki: te posode se uporabljajo pri obdelavi enostavnih materialov, kot tudi pra¹kasti zelo pogosto se gradijo v cevovodih v tako imenovanih wyczystkach. Èeprav je njihova uporaba izjemno te¾ka in se lahko ¹e vedno uporablja v ¾ivilskem, keramiènem in energetskem sektorju.

Magnetni loèevalniki z rokoMagnetni separatorji so druga vrsta magnetnih separatorjev. Takrat so najmanj napredne tehnolo¹ke jedi in to ne pomeni, da so manj uporabne. Njihovo izvajanje je zelo veliko. Zaèetek èi¹èenja na segregaciji kovinskih materialov, ki se konèa.