Tolmaeenje gdanska

Tolmaèenje na setu omogoèa la¾jo komunikacijo med dvema osebama, ki ne govorita v tem jeziku. Kot na vseh podroèjih je tolmaèenje razdeljeno na oddaljene kategorije. Konferenèno tolmaèenje je ena izmed njih. In na kaj se zana¹ajo in kako jih sprejmejo?

Za kaj se ¹teje konferenèno tolmaèenje?Tak¹na konferenèna tolmaèenja se obièajno odvijajo na prizori¹èu konference. Lahko ¾ivijo v razliènih razpravah ali pomembnih poslovnih sreèanjih. Med njimi lahko loèijo med zaporednim ali simultanim tolmaèenjem. Èe je za pogovore vedno veè znakov iz razliènih dr¾av, se obièajno ponudi simultano tolmaèenje. Ti zaporedni so vse manj uporabljeni, ker ne prina¹ajo tako lepih rezultatov.

Institucionalni in zasebni trgPrevajanje konference delimo na dva naèina. Gre tudi za institucionalni trg kot tudi za va¹. Mednarodne institucije, kot je EDC, imajo pogosto veèjeziène sestanke. Nato izberete prevod iz nekaj drugih jezikov v svoj, predhodno doloèen, materni jezik prevajalca. Tak¹en konferenèni tolmaè mora pokazati veliko znanja in praktiènih ve¹èin. Ni dovolj, da tukaj govorimo samo angle¹ko. Dober konferenèni tolmaè mora govoriti razliène jezike. Zahvaljujoè temu bo samodejno prevajal celotne konference, ne glede na to, kdo jih dobi. Toda ko gre za zasebni trg, je vse videti nekoliko drugaèe. Zasebne ustanove ponavadi raje dvojeziène sestanke. Na konferencah sodelujejo ¾enske iz dveh razliènih dr¾av. Na sestanku se uporabljajo prevajalci, ki popolnoma govorijo le dva posebna jezika.

®elite postati prevajalec?Torej, èe se spra¹ujemo, kako bi postali prevajalec, bi morali dopolniti svoje sposobnosti glede te teme. Trenutno tudi ustne interpretacije oblikujejo lastne podkategorije. Èe se ¾elimo ukvarjati s konferenènim tolmaèenjem, potrebujemo res veliko znanja. Govoriti moramo vsaj v nekaterih tujih jezikih. Zahvaljujoè va¹im znanim slu¾bam bodo mednarodne institucije z veseljem uporabile to storitev. In èe naredimo za njih, bomo hitro spremenili na¹ lasten pregled in tudi ¾enske upajo, da bodo dobile tudi bolj¹o prakso.