Varnost strojev in naprav

Razlogi za dejstva se redno preverjajo, da se zmanj¹a tveganje njihovega ponovnega delovanja v prihodnosti. Rezultati raziskave jasno ka¾ejo, da so vzroki za nesreèe zelo pogosto razlièna vrsta nadzora nad varnostjo strojev. Te¾ave, povezane s slabo uporabo in izkori¹èanjem strojev, se pojavijo na vseh stopnjah njihovega ¾ivljenjskega cikla. To obravnava trenutek specifikacije, ko tudi program, proizvodnjo, delovanje, vzdr¾evanje, spreminjanje itd.

Certificiranje strojev poteka z odpravo nevarnosti, ki se lahko pojavijo na podroèju dela. Stroji, ki najdejo uporabljene certifikate, se preverijo in preverijo, ali so primerni za proizvodnjo. Preizkusijo se posamezne lastnosti in podsklopi. Analiziramo naèelo dela in uporabimo opise, ki pomagajo ljudem na podroèju pravilne uporabe institucij in naprav. Potreba po izdaji certifikatov s strani ene organizacije in orodij izhaja predvsem iz pravil EU: veljavne direktive, interni predpisi itd.

Zdravstveni in varnostni delavci lahko sodelujejo pri stro¹kih in vajah na ravni certificiranja strojev. Znanje, znanje in uèenje, pridobljeno med obstojem tak¹nih stro¹kov in usposabljanja, prispevajo k doloèenemu zmanj¹anju odstotka ¹tevila nesreè v stanovanju, tako smrtnih kot izvirnih. Sodelovanje na teèajih in vajah iz oddelka za certificiranje organizacije in orodij prina¹a lastnikom celotno paleto ugodnosti. Izobra¾eni zaposleni so jamstvo za ustrezno lastnino institucije in skrb za zdravstvene in varnostne standarde.