Zraeni prah

Direktiva ATEX predvideva prost pretok izdelkov na toèki, ki je zajeta v doloèbah tega materiala v Evropski uniji. Poleg tega sku¹a zmanj¹ati in natanèno odpraviti tveganje uporabe naprav ali obrambnih sistemov v skupinah, ki jim grozi eksplozija, in katere naprave ali organizmi niso prilagojeni zadnjemu.

Direktiva opredeljuje osnovne zahteve atexa glede velikosti varnosti in varovanja zdravja v eksplozivnih prostorih. Te zahteve so namenjene predvsem potencialnim virom, ki lahko v¾igajo orodja v potencialno eksplozivnih obmoèjih. Prena¹a se tudi na za¹èitne organizme, ki se med eksplozijo samo-generirajo. Naloga teh za¹èitnih slogov je predvsem zaustaviti eksplozijo, kolikor je le mogoèe, ali omejiti produkte njegovega ponavljanja. Zahteve Atex se istoèasno zvarijo na varnostno opremo. Naprava je na mestu varnega delovanja naprav in neodvisnih za¹èitnih sistemov, ki so postavljeni na obmoèjih, ki jih ta eksplozija ogro¾a. Zahteve Atexa hkrati upo¹tevajo dele in komponente, ki niso v obdobju opravljanja samostojnih funkcij. Navsezadnje so pomembni predvsem zato, ker vstopajo v varnost delovanja obeh naprav in za¹èitnih sistemov.Na podroèju celotne Evropske unije so za trgovanje na voljo le tisti èleni, ki so vkljuèeni v zahteve direktive novega pristopa in ki se predvsem ujemajo.Doloèbe direktive ATEX veljajo za popolnoma nove izdelke, ki se kupujejo prviè. Gre tudi za tiste, ki so narejene na podlagi Evropske unije, kdaj in tiste, ki se uva¾ajo v Evropsko skupino.Direktiva ATEX vkljuèuje:- novi proizvodi, ki se gradijo v EU, \ t- „novi izdelki“, \ t- novih ali rabljenih proizvodov, uvo¾enih iz dr¾av zunaj Evropske unije, \ t- nove in "nove" izdelke, ki jih oznaèuje ¾enska, ki ni njihov primarni proizvajalec.